36689. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hajóknak turbinákkal való hajtására

Megjelent 1906. évi szeptember hó 13-én. MAGY. KIR. SZABADALMI Wffi HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 86689. szám. XV/b. OSZTÁLY. Berendezés hajóknak turbinákkal való hajtására. AKTIENGESELLSCHAFT BROWN, BOVERI & CIE. CZÉG BADENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 24-ike. Jelen találmány hajónak turbinákkal való hajtására vonatkozik s czélja abban áll, hogy a hajók, különösen hadihajók úgy nagy, mint csekély sebesség, tehát tetemes vagy kismérvű erőfogyasztás mellett is gaz­daságosan legyenek hajthatók. A tálálmány lényege abban áll, hogy a propellertenge­lyek hajtására szolgáló turbinákon kívül, egy vagy több propellertengelyen elektro­motorok vannak elrendezve, melyek áramu­kat egy vagy több dynamógépből kapják, ahol ezen gépek hajtására a propeller­tengelyektől függetlenül elrendezett gőz­gép, pl. dugattyús gép vagy turbina szolgál. Ha az ilyen berendezéssel ellátott hajónak kis sebességgel, pl. hadihajónak a rendes menetsebességgel s ennek következtében igen csekély erőfogyasztással, vagyis olyan kürülmények között kell haladnia, hogy a propellertengelyen ülő főturbinák a csava­rok fordulatszámának csökkenése folytán igen rossz hatásfokkal dolgoznak, akkor a dynamógépek jönnek működésbe s elektro­mos erőátvitel útján a propellertengelyeken ülő motorok közül egyet vagy többet haj­tanak. Az elektromotorok forgási sebessége tud­valevőleg tág határok között változtatható, anélkül, hogy a gazdasági hatásfok lénye­gesen csökkenne, mi mellett a motorokat hajtó dynamók sebessége gyakorlatilag ál­landó marad. A dynamócsoport tehát állan­dóan olyan sebességgel hajtható, mely a legnagyobb gazdasági hatásfoknak felel meg s ennek daczára a motorok mindig a kivánt fordulatszámmal járhatnak. Ennél fogva világos, hogy a találmány szerint a hajónak igen csekély sebessége mellett is a legna­gyobb gazdasági hatásfok érhető el, mivel a gőzgép, mely ez esetben az erőt fejleszti, a propellertengelyeknek igen alacsony for­dulatszáma mellett is elég nagy sebesség­gel hajtatik s ennek következtében gazda­ságosan dolgozik. A gőzt ezen berende­zésnél a dynamócsoportot hajtó géptől a propellertengelyeken ülő turbinákon keresz­tül vezetjük, úgy hogy a tengelyektől füg­getlenül elrendezett dugattyús gép vagy turbina a rendes menetsebesség alkalmával szolgálhat hajtógép gyanánt, melyben a gőz az ezen sebességnél szükséges nagyobb expanziót szenvedheti. A mellett természe­tesen szelepekkel ellátott alkalmas vezeté­kek vannak elrendezve, melyek a gőzt az egyes turbinákon átvezetik, illetve egy vagy több turbinát kikapcsolnak.

Next

/
Thumbnails
Contents