36663. lajstromszámú szabadalom • Újítás tolókeretes sorvetőgépeken

Megjelent 1906. évi szeptmeber hó 10-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMIBB® HIVATAL. SZABADALMI LEI RAS 36668. szám. X/a. OSZTÁLY. Újítás tolókerekes sorvetőgépeken. TARJÁN ÖDÖN OKL. MÉRNÖK LOSONCZON. A szabadalom bejelentésének napja 1806 márczius hó 26-ika. Az eddig használatos tolókerekes sorvető­gépeknél azon hátrány merült föl, hogy a vetőmag egy része a forgó osztótárcsák és az álló magházelzárók alsó bordái közé jutott és ott elnyiratott, illetve megsérült; természetes, hogy az ily mag nem csíra­képes és ez által gyakran 8—10% veszte­ség is származott. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrája két egy­másra merőleges nézetben mutatja, mikép jut a magok egy része azon helyre, hol az osztótárcsa forgás közben elvágja. Ezen hátrányt az által akarták megszün­tetni, hogy a (b) magházelzáró (c) bordá­ját valamivel rövidebbre vették, a mintáz az 1. ábrán (d)-nél eredmény vonallal van jelezve. Ez által ugyan elkerüljük a ma­gok egy részének elmetszését, azonban az ily berendezés apró magvak, pl. lóhere, repcze stb. vetéséhez nem alkalmas, mert a magház nem zárható el teljesen és a vetőmagmennyiség nem szabályozható üzem közben tetszés szerint; ennek folytán ily magvak vetésére külön fölszerelés kellett. Jelen találmány tárgyát oly elrendezés képezi, melynél a magok elmetszése el van kerülve és ennek daczára, a gép bármely mag elvetésére alkalmas. Az újítás a mellékelt rajz 3. és 4. ábrá­ján két egymásra merőleges nézetben van föltüntetve és lényege abban áll, hogy a forgó (a) osztótárcsa és a szilárdan álló (b) magházelzáró között egy (f) válasz­gyűrű van elrendezve. Ezen gyűrű a ma­goknak az osztótárcsa és a magházelzáró bordái közé való jutását megakadályozza. SZABADALMI IGÉNY. Újítás tolókerekes sorvető gépeken, jelle­mezve a forgó osztótárcsák és a szilár­dan álló magházelzárók között alkalma­zott válaszgyűrű által, mely magoknak elnyírását és megsérülését meggátolja és e mellett a vetőgépnek bármely mag­nemre való beállítását megengedi. (1 rajzlap melléklettel.) öALiAS részvén*táj&a&ág nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents