36644. lajstromszámú szabadalom • Író- és rajzolóón eltolható betéttel

Megjelent 1906. évi szeptember hó lö-éit. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 36644. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. író- és rajzoló-ón eltolható betéttel. L. & C. HARDTMUTH CZÉG BUDWEISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 márczias bó 22-ike. Találmányunk tárgya író- és rajzoló-ón, melynek betétjét a hosszában fölhasított hüvelyen vezetett gyűrű eltoláséval tolhat­juk el és eme gyűrű további eltolásával, illetve elforgatásával rögzíthetjük a beál­lított helyzetben. A csatolt rajzon a találmány tárgyátké­pező berendezés egy foganatosítási alakja az 1. ábrán nézetben, a 2. és 3. ábrán a természetesnél nagyobb nagyságban hosszmetszetben és a 4. ábrán a 2. ábra A—B vonala szerint vett metszetben látható; az 5—9. ábra hasonló vetületben, illetve a 9. ábrán az eltolható gyűrű fölülnézetét ábrázoló részletrajzban egy más foganato­sítási alakot mutat be, végül a 10. és 11. ábra egy harmadik foganato­sítási alak kereszt- és hosszmetszete. Az 1—4. ábrán látható író-ónnak egy is­mert (b) hosszanti hasítékkal és az_ 'eltol­ható (d) betét vezetésére szolgáló (c) fu­rattal ellátott (a) hüvelye van. A (d) be­tét egy rugalmas (e) hüvelyben van be­fogva, melyhez a (b) hasítékon kinyúló (f) lemez van erősítve. Eme lemeznek a hü­velyből kinyúló végén egy horogalakú (g) feje van, mely hüvelyre tolt (i) gyűrű ex­centrikus (h) földuzzadásában foglal helyet. Az (i) gyűrűnek a 2. és 4. ábrán látható helyzeténél a (d) betét (e) hüvelye moz­gatható és az (i) gyűrű eltolásával az (a) hüvelyben hosszanti irányban eltolható. Ha az (i) gyűrűt a nyíl (4. ábra) irányában elforgatjuk, az 1. és 3. ábrán látható hely­zetébe jut, melyben a (h) földuzzadás a (g) fejre nyomást gyakorol és így az (e) hüvelyt az (a) hüvelyre szorítja, minek kö­vetkeztében az (e) hüvely és vele a (c) be­tét súrlódás által fogva van tartva. A (h) földuzzadás — mely a 4. ábra szerint leg­magasabb pontjától csakis egyik oldal felé terjed — akként is kiképezhető, hogy mind­két irány felé lejtsen, mikor az (e) hü­velyt a gyűrű bármely irányú elforgatásá­val rögzíthetjük. Az 5—9. ábrán látható második fogana­tosítási alaknál a (j) gyűrűnek (k) hosz­szanti hasítéka van, melyhez az oldalirányú (1) hasíték csatlakozik (9. ábra). Eme (k) hasítékba fogódzik a (d) betét (e) hüvelyén megerősített (n) lemez (m) vezetőkarélya, melynek lejtős éle az (e) hü­vely rögzítésére szolgáló excenterfölületet alkot. Ha az (m) karély az (1) kivágásban van — mi a 6. ábrán látható helyzetnek felel meg — a (j) gyűrű hosszanti eltolá­sánál az (m) karélyt az (1) kivágás széle

Next

/
Thumbnails
Contents