36629. lajstromszámú szabadalom • Eljárás czukornedvek tisztítására

Megjelent 190f». évi szeptember hó 10-én. MAGV. SZABADALMI KIR HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 36629. szám. IV/d. OSZTÁLY­Eljárás czukornedvek tisztítására. THOMAS RICHÁRD JOHN MÉRNÖK ÉS HOWE WILLIAM FRANCIS SEYMOUR VEGYÉSZ MOSSMANBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 11-ike. Jelen találmány tárgyát czukornedvek­nek elektromos áram behatása által való tisztítására szolgáló eljárás képezi, mely tisztítás akkor eszközöltetik, ha a nedvek közel a forrpontig vannak hevítve, a mi által az azokban lévő idegen, tisztátalan anyagok gyors és teljes föloldását vagy le­csapatását idézzük elő, és a czukornedvek majdnem teljesen megtisztíttatnak. A tisz­tított nedvek és szirupok ezután átömlési berendezéssel óvatos lefolyatás útján vagy más módon elválaszthatók. Az elektromos árammal való kezelést egy­szer végezhetjük, vagy a gyártás ideje íalatt a nedvnek a czukornádból vagy más czukortartalmú növényanyagból való kisaj­tolása után fokozatosan eszközölhetjük, bár ajánlatos a kisajtolt nedvet vagy oldatot azonnal a kisajtolás után kezelni, és pedig a következő módon: Az eljárás pl. a mellékelt rajzban ábrá­zolt berendezéssel foganatosítható. A be­rendezés egy tartályból áll, melyhez az elektromos áram akkor vezettetik, a midőn a nedvek közel a forrpontig hevítve van­nak. 1. ábrán a tartály fölülnézetben, 2. ábrán az 1. ábra ct—ct vonala szerint vett metszetben, 3. ábrán az 1. ábra b—b vonala szerint vett metszetben van ábrázolva. 4. ábrán a 2. ábrához hasonló metszetben oly tartály van föltüntetve, mely áramló nedvek kezelésére van berendezve. A nedvek előbb egy vagy, ha szükséges, több túlhevítőn haladnak át, hogy szokás szerint fölhevíttessenek. Ezután megfe­lelő nagyságú (A) tartályokba vezettetnek, ott a (B) kígyózó csövön át vezetett gőz­zel vagy más alkalmas módon közel a forr­pontig hevíttetnek. Ezután az edény nagy­ságának megfelelő erősségű dinamóból elek­tromos áramot vezetünk be pozitív és nega­tív (C D) elektródák közvetítésével. A (C D) elektródák az edényen belül vannak elrendezve és az elektromos vezetőkkel a rajzban föltüntetett módon vannak össze­kötve. Az elektródák alkalmas oldhatlan anyagból készülnek, bár a nedvekbe füg­gesztett vas- vagy aluminiumlemezek al­kalmazása előnyben részesítendő. Az (E) és (F) csövek a hab kibocsátására és a tisz­tított nedvek lecsapolására szolgálnak (1. és 2. ábrák).

Next

/
Thumbnails
Contents