36623. lajstromszámú szabadalom • Újságtartó

Megjelent 1906. évi szeptember hó 10-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEI RAS 36623. szám. VI/a. OSZTÁLY­Uj ságtartó. KELEMEN MÁRTON EGYHÁZI SZOBRÁSZ GYŐRÖTT. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 14-ike. A bejelentés tárgyát újságtartó képezi, mely a belehelyezett újságlapot a mellék­letekkel együtt úgy tartja fogva, hogy a szövegből semmi sem takartatik el, maga az újság simán fölfekszik, a berakás és ki­szedés pedig könnyen és gyorsan eszközöl­hető ; végül ezen újságkeret különböző kicserélhető föliratok, esetleg változtatható hirdetések fölvételére is alkalmas. A találmány tárgyának egy példakép I vett foganatosítási alakja a mellékelt rajzban van föltüntetve és pedig : 1. ábrán elülnézetben, 2. ábrán az 1. ábra x—x vonala szerint vett metszetben, míg 3. ábrán egy részlet látható. Az újságtartót az (1) fogantyúval ellátott (2) szár és a (3) keretrészek képezik. A lapos keretrészek az újságnak jó fölfekvést biztosítanak. A (2) száron a (4) csuklós tagok segítségével vannak megerősítve az (5) sar­nirok körül nyíló (6) befogó pofák, melyek közé az újság szélével behelyeztetik. Az újság rögzítése a befogó pofák hátsó olda­lán elrendezett (7) rugóknak a (8) tolókák­kal való összeszorítása útján eszközöltetik. A (7) rugók, melyeknek alakja a 3. ábrából látható, a (6) befogó pofákat állandóan szétterpeszteni törekszenek. Hogy az újság lapjai biztosabban összetartassanak, az egyik (6) befogó pofa belső oldalán a (9) tövisek vannak elrendezve, melyek a pofák össze­szorítása alkalmával az összes újságlapokon áthatolnak. A (3) keret igen alkalmas változtatható föliratok, hirdetések fölvételére, mely czél­ból a (7) rugókhoz hasonló (10) rugók se­gélyével leszorítható (11) pántok vannak elrendezve. A pántok alá helyeztetik el a tetszőleges fölírással, képpel, hirdetéssel stb. ellátott (12) lemez. A (10) rugókat itt is (13) tolókákkal szorítjuk össze. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újságtartó, jellemezve az újság sima fölfekvését biztosító lapos (3) keret, vala­mint az újságnak a szöveget el nem takaró gyors befoglalását biztosító (6) befoglaló pofák által, melyek a (4) csuk­lós tagokkal a (2) száron átforgathatóan vannak megerősítve. 2. Az 1. igényben védett újságtartó foga­natosítási alakja, jellemezve az által, hogy (6) befoglaló pofák (9) tövisekkel vannak ellátva. 3. Az 1. igényben védett újságtartó foga­natosítási alakja, jellemezve az által

Next

/
Thumbnails
Contents