36535. lajstromszámú szabadalom • Féknyomásszabályozó légfékek számára, a fékezőerőnek önműködő gyöngítésére a menetsebesség csökkentésénél

Megjelent 1906. évi augusztus hó 29-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS B65B5. szám. V/b. OSZTÁLY. Féknyomásszabályozó légfékek számára a fékező' erőnek önműködő gyöngítésére a menetsebesség csökkenésénél. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 13-ika. Hogy valamely jármű a legrövidebb úton megállíttassék, szükséges, hogy a meglas­sítás a fékezés egész tartama alatt lehető­leg nagy és egyenlő legyen. Minthogy azonban a kerék és féktuskó közti súrló­dás együtthatója a menetsebesség csökke­nésénél nagyobbodik, a fékezést nagy nyo­mással kell megkezdeni és ez utóbbit a sebesség csökkenésének megfelelően kiseb­bíteni. •A jelen találmány szerint már most a járműben egy ennek hosszirányában mozog­ható tömeget rendezünk el, mely a fékhen­ger és a küllevegő között lévő szelepeket önműködően nyitja, mihelyt a tömegnek lassítási nyomása bizonyos határ fölé emel­kedik. Az 1. ábra szerint a lassítási nyomást elő­idéző tömeg légnyomás alatt álló dugaty­tyúnak közvetítésével egy elektromos kap­csolóra hat, melynek működtetése folytán a vonatnak a fékhenger és küllevegő kö­zött fekvő összes, elektromosan vezényelt légkibocsátó nyílásai megnyittatnak. Az (1) tengely körül a jármű hosszirá­nyában kilendíthetően fölfüggesztett (2) tömeg, mely a lassítási nyomás létesíté­sére szolgál, a beállítható (3) rúgó segé­lyével a (4) ütköző által meghatározott nyugalmi helyzetben tartatik. A (2) tö­megben az (5) dugattyú van rugalmasan ágyazva, mely a (6) szelepet zárja. Ez utóbbi a (7) kamrát tartja zárva, mely a (8) kamrával a (10) rúgó nyomása alatt álló (11) dugattyúban kiképezett (9) fura­ton át közlekedik. A (8) kamra előnyösen a főlégtartállyal van összekötve. A (11) du­gattyún a (12) áramzáró van szigetelten megerősítve, mely a (13) és (14) kontak­tusrugók összekötésére szolgál. Ez utób­biak közül a (13) rúgó a (15) áramforrá­son át a (16) vezérszelepekhez van kap­csolva, melyek a föl nem, tüntetett fék­hengerek és a küllevegő között fekszenek. A (16) vezérszelepeknek másik kapcsa köz­vetlenül a (14) rúgóhoz van kapcsolva. A működési mód a következő: Ha a jármű, mely a leírt féknyomássza­bályozóval van fölszerelve, a berajzolt nyíl irányában egyenlő sebességgel mozog, ak­kor a leírt részek az 1. ábrán föltüntetett helyzetet foglalják el. A (6) szelep el van zárva és a (7) kamrában ugyanolyan nyo­más uralkodik, mint a (8) kamrában úgy,

Next

/
Thumbnails
Contents