36513. lajstromszámú szabadalom • Jelzőkészülék ajtók számára

Megjelent 190fi. évi augusztus lió 28-án. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 86513. szám XVIII b. OSZTÁLY. Jelzőkészülék ajtók számára. SPEIDLER JÓZSEF ÓRÁSMESTER BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 34545. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1905 október hó 20-ika. Jelen találmány tárgyát egy készülék ké­pezi, mely az ajtókra alkalmazva, a ki­lincs lenyomásakor fölhúzatik és a kilincs eleresztésekor csöngetni kezd. Ez a jelzőkészülék tehát, ép úgy, minta törzsszabadalomban védett, szintén a ki­lincs elnyomása által húzatik föl és attól csupán abban tér el, hogy míg amaz a ki­lincs lenyomásakor rögtön megszólal, ez csak a kilincs elengedése pillanatában kezd csöngetni. A találmány lényege abban áll, hogy az ismert ébresztő órákon használni szokásos riasztóművet úgy szereljük rá az ajtóra, hogy a rúgót megfeszítő kilincskerék fölhúzására szolgáló rudat láncz vagy egyéb össze­kötő elem által úgy kötjük az ajtókilincs­hez, hogy az ajtókilincs lenyomásakor a hozzákötött láncz közvetítésével a riasztó mű rugóját fölhúzza, mely a kilincs elen­gedésekor megoldódván, mozgását a szoká­sos áttételi kerekek és horgony közvetíté­sével a kalapácsnak adván át, az a harangra erélyes ütéseket mér. Mellékelt rajzon a találmánynak egy példaképeni foganatosítási alakja van föl­tüntetve. Az (a) alapdeszkára szerelt (b) riasztó­műnek (c) rúgótengelyébe erősített (d) rúd végén alkalmazott (e) lyukba egy (f) láncz van beakasztva, melyet ha lefelé húzunk, a szerkezet rúgótengelyét forgatjuk el és ez által a rúgót feszítjük meg. Az (f) láncz elengedésekor a rúgó megoldódik és fe­szültségét megszüntetni törekedvén, a (g) kilincskerék és (h) kilincs által a (j) fogas­kereket forgatni fogja, melyről a forgás a (k 1 m) fogaskerekekre adódik át. Az (m) fogaskerékkel közös tengelyre ékelt (n) csillagkerék a beléje kapaszkodó (p) horgony segítségével az (r) kalapácsot al­ternatív mozgásra kényszeríti, miáltal ez az alkalmas helyen megerősített egy, vagy két (v) harangra tartósan erélyes ütéseket mér. Hogy a csöngető jelzést előidéző ütések csakugyan elég erélyesek legyenek, a rúgó bizonyos mértékig állandóan föl van húzva, de csak az ajtókilines lenyomásának meg­felelő mértékben való túlfeszítésnél jár­hat le, mivel a (c) rúgótengelyben meg­erősített (d) rúd az (s) peczekben meg­akad, illetőleg a lejárás alkalmával meg­feszülő (f) láncz, melynek másik vége az ajtókilincsre van szerelve, a (d) rudat to­vábbi haladásában megakasztja és ez által a rúgó teljes kioldódását megakadályozza. A szerkezet azonkívül bármely ismeretes

Next

/
Thumbnails
Contents