36496. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék fölfújható kerékabroncsok számára való köpenyek előállítására

Megjelent 1906. évi augusztus hó 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 36496. szám. XX/a. OSZTÁLY. Eljárás és készülék fölfujható kerékabroncsok számára való köpenyek előállítására. MARSHALL CHARLES LANCASTER GYÁROS LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 25-ike. Már megkísérelték fölfújbató kerékabron­csok számára való, önmagában zárt és ho­morú keresztmetszettel bíró köpenyeket több önmagában zárt, párhuzamos fonalból vagy sávból vagy egyetlen csavarszerűen teker­cselt fonalból vagy sávból előállítani, mi mellett ezen fonalak vagy sávok, illetve a fonal vagy sáv egyes tekerületei más szálak által egymással tartósan összeköttetnek. Eddigelé nagy nehézséggel járt ezen kör­ben körülfutó fonalakat vagy sávokat ideig­lenesen összetartani és előretolni, mi alatt példáúl varrás által egymással összeköt­tetnek. A találmány értelmében a körben körül­futó fonalak vagy sávok, miután alkalmas mintakészülékbe helyeztettek vagy mialatt ily készülékbe helyeztetnek, ragasz vagy hasonló által összeragasztatnak, úgy hogy a fonalak vagy sávok a mintakészülékből ki­emelve, a kész köpeny alakjával bírnak és ezen alakot megtartják. Egy ily köpeny­munkadarab szükség szerint kezelhető és kerületének egy részén laposan kiteríthető, úgy hogy az összkötőfonalak könnyen be­vezethetők ; az utóbbi kézzel, azonban szö­vés által, de legjobban varrógép segélyével eszközölhető. Minthogy nehézséggel jár a köpenymun­kadarabot oly módon előretolni, hogy a var­rások a körben körülfutó fonalakat vagy sá­vokat kövessék, ennélfogva czélszerű oly .ragaszt használni, mely meleg vagy ned­vesség, vagy valamely oldószer által lágyít­ható ; czélszerű továbbá a ragaszt lágyítani és a fonalakat vagy sávokat fésű által egy­mástól elválasztani, közvetlenül mielőtt a varrás helyére kerülnek. A nyomtatóhen­gerek festékező hengereinek előállítására használt masszát igen jól használhatjuk ta­pasz gyanánt a találmány tárgyánál. Az 1. ábra egy czélszerű mintakészülék metszete, (a) a mintakészülék középső részét és (b) szegmenteket jelöl, mely utóbbiak a kösépső részre helyeztetnek és fecskefarkok segélyével rögzíttetnek. A (b) szegmentekbe peczekkel ellátott (c) fémlemezek vannak besülyesztve. A fonalak vagy sávok meleg ragaszszal megtöltött teknőn haladnak át és a peczkek között vezettetnek. A fonal vagy sáv minden területe czélszerűen egy síkban fekszik és a fonalnak az egyik sík­ból (területből) a másikba való átlépése ugyanazon harántvonalban történik; a var­rást ezen harántvonal közelében kezdjük. Miután a ragasz megkeményedett, a minta­készülék középső (a) részét kilökjük és így a (b) szegmenteket szabaddá tesszük, vala-

Next

/
Thumbnails
Contents