36495. lajstromszámú szabadalom • Készülék a kénlepények tartására hordók kénezésénél

Megjelent 1906. évi augusztus hó 21 -én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 36495. szám. X/b. OSZTÁLY. Készülék a kénlepények tartására hordók kénezésénél. LACOSTE RAOUL GYÁROS LE-BOUSCATBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 5-ike. Az égő kénlepónyek vagy kéndarabok tartására szolgáló, a szádnyilástól át a hordó belsejébe vezetett készülékek legegyszerűbb és legszokásosabb kiviteli alakja, egy, az alsó végén horogszerűen meghajlított drót­darabból áll, melynek horogszerű meghaj­lítására a lyukkal ellátott kéndarabokat akasztják, mire ntóbbiakat meggyújtják. E mellett a hőfejlődés folytán meglágyuló, azonban a korlátolt léghozzávezetés követ­keztében lanyhán égő kéndarab egy része a hordófenékre csepeg, hol a cseppek hamar megszilárdulnak és a hordóba ezután be­töltött folyadékot károsan befolyásolják. Ezen hátrány elkerülésére megkísérelték a fölfüggesztő horog alatt egy tartányt elrendezni, melynek czélja az, hogy a le­csepegő vagy egészen leeső kénmasszát fölfogja és végig égesse. Kétségtelen, hogy ezen tartány által az említett hátrány elkerülhető, amennyiben a tartány a ként meglehetős biztosan föl­fogja, azonban a hordóba eső kénmassza a tartányban csak tökéletlenül ég el, mert az alulról és az oldalokról teljesen elzárt és fölülről is csak kis mennyiségben bevezetett levegő a kénnek a tartány alján való tovább­égését megakadályozza. Ennek folytán kén­ben sokat veszítünk, mi mellett a fölfogó­tartányt is időnként ki kell tisztítani, nehogy fokozatosan megteljék. Jelen találmány tárgyát már most a kén­lepények befogadására szolgáló oly készü­lék képezi, mely a hasonló czélú ismert berendezések föntemlített hátrányait a kö­vetkezőképen küszöböli ki: Mint azt a találmány tárgyát egy kiviteli példában föltüntető mellékelt rajz mutatja, a kénlepények fölvételére szolgáló eszköz egy léghozzávezetés czéljából számos nyí­lással ellátott, czélszei'űen egy lefelé foko­zatosan kisebb átmérővel bíró (a) drótspirál­ból készült testből áll, melyet oldalt egy a hordó szétnyílását elzáró (b) fadugóba ka­paszkodó (c) drótkötél tart. Az (a) spirál alsó végéhez több a (g) súlyt tartó (e) láncz­szem, vagy más oldalt könnyen kitérő vonó­elem csatlakozik, melybe egymástól meg­felelő távolságban, több tányérszerű fölülről lefelé nagyobbodó, számos kisebb légnyílás­sal ellátott (f) fölfogótárcsa van bekap­csolva. Ezen (f) tárcsák, mint azt a 2. ábra mutatja lyukasztott lemezből készülhetnek, bzélszerübb azonban a 3. ábra szerinti ki­viteli alak, melynek értelmében egy drót spirálBzerűen tányérfelületté van össze­tekercselve, azonban oly módon, hogy az egyes drótkerületek között szűk légközök j

Next

/
Thumbnails
Contents