36492. lajstromszámú szabadalom • Daratisztító- és osztályozógép egy vagy több ferde csúsztató fölülettel

Megjelent 1906. évi augusztus hó 28-án. MAGY. ^ KIR SZABADALMI Wllr HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 86492. szám. Xi. OSZTÁLY. Daratisztító és osztályozó gép egy vagy több ferde csusztató fölülettel. KOERNER RÓBERT FŐMÉRNÖK BUDAPESTEN. Bejelentésének napja 1905 szeptember hó 26-ika. Elsőbbsége 1904 márczius 10-ével kezdődik. Jelen találmány darabtisztító és osztá­lyozó gépre vonatkozik, melynél a még nem tisztított darát egyszer egy hosszabb ferde fölületen, vagy egymásután többször egymás­alatt elrendezett (egyenes vagy szögalakban meghajlított) ferde fölületen lecsúszni, illetve lefolyni hagyjuk. A találmány czélja az, hogy a korpát és a legkönnyebb dararészeket is előbb gyor­sabban és biztosan válasszuk ki. Ha meg nem tisztított darát egy hosszú, ferde fölület mentén lecsúszni engedünk, akkor megfigyelhetjük, hogy a jó, nehéz daraszemcsék sebessége a lecsúszásnál gyorsan növekedik, míg a könnyebb dara­szemcsék lassabban gördülnek le, mi mel­lett a legkönnyebb részek, a korpa, a ferde fölület fölső részén maradnak, azonban a nehéz daraszemcsék által mégis fokozatosan, lökésszerűen, a szerint, a mint az utóbbiak által érintetnek, vagő megfogatnak, a fölü­leten lassan lefelé mozgattatnak. A darák, a fölületet elhagyva, fajsúlyuk szerint különböző esőgörbékben oszlanak szét, mimellett a nehezebbek a ferde fölület irányában legmesszebb, míg a legkönnyebbek­a korpa, csaknem függélyesen esnek le' Ezen munkafolyamatot a korpának az egyes daráktól, illetve a daráknak egymástól va'ió ( elkülönítésére hasznosítják, amennyiben a daratisztító gépekben az osztályozandó anya­got hosszú, ferde fölületeken lefolyni hagyják és az anyagot, miután egyes áramokra osz­lott föl, további megfelelően rétegezett ferde síkokhoz vezetik, melyeken az egyes áramok ismét fölbontatnak. A könnyű korparészeknek a nehezebb, jó dararészektől való elkülönítését a jelen taláimuny értelmében sokkal korábban, gyor­sabban és biztosabban végezhetjük, ha a ferde fölületet igen szűk, vízszintesen futó, négyszögletes haránthasítékokkal látjuk el és a hasítékok alsó szélét ívalakban, vagy ferdén a lemez síkjából lehajlítjuk. A fölü­leten a dararészecskék által lassan magukkal vitt korparészecskéknek most nem kell az egész ferde csúsztató fölületen végigfutniok, hanem a hasítékokon már korábban függé­lyesen átesnek, míg a nehéz dararészek nagyobb gördülő vagy csúszó sebességük és mozgásenergiájuk folytán nem eshetnek át, hanem a hasítékokon átugranak és ugvanoly módon, valamint megközelítőleg ugyanazon sebességgel futnak le, mint az át nem tört fölületeken. Ha már most a ferde fölületet megfelelő számú hasítékkal látjuk el, akkor a darák már a csúsztató fölület elhagyásánál korpamentesek és a szabad esésnél csak

Next

/
Thumbnails
Contents