36490. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ipari gázelegyek szétválasztására

Megjelent 1906. évi augusztus hó 28-án. MAGY. SZABADALMI Km HlVATAL SZABADALMI LEÍR A S 86490. szám. H/e. OSZTÁLY. Eljárás ipari gázelegyek szétválasztására. CAPBON FÉLIX VEGYÉSZ BARCELONÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 10-ike. Ha az iparilag alkalmazható gázelegyek tipusa gyanánt kevert gázt, vizgázt vagy valamely más gázt veszünk, a mint azok közvetlenül előállíttatnak vagy pedig már valamely kezelésnek is alá voltak vetve, oly czélból, hogy összetételük megváltozzék, akkor főalkatrószek gyanánt mindig a kö­vetkező gázok valamennyien vagy azok egy­néhánya szerepel: hidrogén, nitrogén, szén­oxyd és szénsav. Az iparban nagyon nehéz ezen gázok leg­többjét valamely elegendően gazdaságos módon elkülöníteni akképen, hogy az eljá­rás gyakorlatilag is értékesíthető legyen. A mi pl. a nitrogénból és hidrogénből álló elegyet illeti, nincs gyakorlati módszer azoknak mechanikai szétválasztására. A mi a szénoxidból, nitrogénból, hidrogénből és szénsavból álló elegyet illeti, úgy itt ugyan­azok a nehézségek állanak fönn, mert az is­mert eljárások csak a szénsav és szénoxid leválasztását teszik lehetővé. A jelen találmány czélja valamennyi, bár­milyen eredetű ipari gázokat, melyek erő­termelésre szolgálhat, szétválasztani, mely szétválasztási mód a gázoknak likacsos falon való átömlési sebessége különbségének elvén alapszik, mely átömlési sebesség körülbelül fordított arányban áll a gázok sűrűségének négyzetgyökével. A legegyszerűbb mód, melyet ezen el­választásnál alkalmazunk a következő: Valamely térben, melynek alakja és nagy­sága nem fontos, likacsos falakkal ellátott több edényt állítunk föl, vagy pedig a ne­vezett teret egy vagy több likacsos fallal szétosztjuk. Ezután a gázelegyet az edények egyikének likacsos falazatán átömleni en­gedjük, normális nyomás mellett, vagy pedig akképpen, hogy a falazat két oldalán nyo­máskülönbséget használunk. Ezáltal a gázok szétválasztása megy végbe, melyet az öm­lési sebesség különböző volta idéz elő, a mennyiben a könnyebb gázok nagyobb se­bességgel, tehát nagyobb mennyiségben ha­ladnak át a választó falon. Miután a gyakorlatban az első átömlés után a gázok még nem tiszták, azért a mű­veletet ismételjük, a mennyiben hasonlóan az első szétválasztáshoz, ismét likacsos falon való átömléssel a gázok szétválasztását tö­kéletesítjük. Ezen rendszeres kezelést addig folytatjuk, míg elérjük a tisztaság kivánt fokát azon gázra nézve, melyet le akarunk választani. Ha szükségesnek látszik a visszamaradt

Next

/
Thumbnails
Contents