36485. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kocsikerék

Megjelent 1906. évi augusztus hó 21 -én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 86485. szám. XX/a. OSZTÁLY­Rugalmas kocsikerék. RUSP JÁNOS MAGÁNZÓ STOCKDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 16-ika. Jelen találmány tárgya oly rugalmas ke­rekekre vonatkozik, melyeknél az agy és koszorú között tekercsrugók vannak elren­dezve és a melyeknél a koszorú csuklós vezetőküllők segélyével van az aggyal ösz­szekötve. Jelen találmány tárgyának értelmében már most a rugók és a vezetőküllők össze­köttetését oly módon eszközöljük, hogy a vezetőküllőket a kerék kerületéhez egyszerű csuklók, a kerék agyához ellenben csuklós karok segélyével erősítjük, melyek az ágy­nak radiális irányban való elmozgását le­hetővé teszik. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező rugalmas kerék több példaképem foganatosítási alakja van föltüntetve: A kerék agya és küllője közé (a) spirál rugók vannak feszítve, a koszorú pedig a hozzá és az agyhoz csuklósan erősített (b) küllők által oly módon van vezetve, hogy a küllők radiális irányban elmozoghatnak. Ezen czélból az alul aránylag széles (b) küllőket (c)-nél egy ugyanolyan széles (d) csuklós kar segélyével az agyban megerő­sített (e) csapokkal kötjük össze, melyek egyidejűleg a rugók megerősítésére is hasz­nálhatók. A küllők a koszorúhoz ugyancsak (f) csuk­lók segélyével erősíttetnek meg. Hogy meg­akadályozzuk a (d) karok túlságos kilengé­sét, vagy külön (g) harántcsapokat alkal­mazunk az agyban vagy pedig a (c) csukló­csapokat az agytárcsáknak megfelelő hosz­szúságú hasítékaiban vezetjük. Nagyon czélszerűnek mutatkozik, ha e mellett a mint az a 3. és 4. ábrában van föltüntetve, a küllőket üregesen képezzük ki és azokban egy vagy két rúgót rende­zünk el, úgy hogy utóbbiakat ily módon rozsdásodástól és piszoktól megvédjük, ezen­fölül pedig a kerék külsője rendes kocsi­kerékhez hasonlít. Ugy a (d) karokat, mint az (f) csuklókat egyrészről az agyhoz erősített és lengőkar gyanánt szereplő, másrészről pedig a ko­szorúhoz erősített lemezrugókkal pótolhat­juk. Ezen szerkezet az 5. ábrában van föl­tüntetve és alkalmazása különösen üreges küllőknél és azoknak a koszorúhoz való csuklós megerősítésénél ajánlatos. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Rugalmas kocsikerék, jellemezve az által, hogy az agy és koszorú között rugók vannak radiálisan elrendezve és egy­szersmind vezetőküllők vannak alkal­mazva, melyek a kerék koszorújával

Next

/
Thumbnails
Contents