36484. lajstromszámú szabadalom • Hengerelt vasak és effélék hajtására és igazítására szolgáló gép, excenterhajtású hajlító szerszámmal

Megjelent 1906. évi augusztus hó 21 -én. MAGY. SZABADALMI RIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS B6484. szám. XII/e. OSZTÁLY. Hengerelt vasak és effélék hajlítására és igazítására szolgáló gép, excenter­hajtású hajlító szerszámmal. ROGGE ALBRECHT ÖREGMESTER BERLINBEN. Bejelentésének napja 1905 deczember hó 12-ike. Elsőbbsége 1903 május 26-ával kezdődik. Az eddigi hengerelt vasakat és efféle fém­tárgyakat hajlító és igazító gépeknél az iga­zító lemezzel szemben fekvő szerszámot (igazító kölyiit vagy effélét) oly elemek köz­vetítésévelkellett mozgatni, melyek a munka­löket kiegyenlítését vagy szabályozható be­állítását tették lehetővé. Ez azért vált szük­ségessé, mivel ugyanazon gépen a legkülön­félébb profillal bíró tárgyakat kellett meg­munkálni. Ily beállító berendezések azonban a gépet aránylag igen bonyolult szerkeze­tűvé tették és hatásukra nézve nem bizo­nyultak minden esetben eléggé megbízha­tóknak. Jelen találmány oly hajlító ós igazító gépre vonatkozik, melynél a szerszámot, ill. az igazító- vagy hajlító kölyüt fölvevő szán az által jő működésbe, hogy ez utóbbit ék segélyével egy tolórúd végével kötjük össze, mely rúd excenter vagy eféle által állan­dóan egyenlő mértékben ide-oda mozgat­tatik. Hogy azonban az ilyen, változatlan löketre berendezett gépet lehetőleg nagy határok között, mindenféle méretű munkadarabok megmunkálására használhassuk, azért jelen találmány szerint az igazító (támasztó) le­mezt egy beállító berendezéssel látjuk el, miáltal a szabályozás arra a helyre vitetik át, melyen az legelőnyösebben kihasznál­ható. A mellékelt rajz az új gépnek egy kivi­teli alakját tünteti föl és pedig: az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán elölnézetben és a 3. ábrán fölülnézetben. A gépnek T-tartókból álló (a) állványán levő (b c d és e) fogaskerékmű az (r) szíj­korongról hajtatik, melynek tengelyére a (t) lendkerék is föl van ékelve. A hajtott (e) fogaskerék tengelyére ékelt (f) excenter a hajlító vagy igazító szerszám szánját hozzá­erősített excenterrúdja segélyével mozgatja. Az excenterrúdnak a szánnal való összeköt­tetése czélszerűen egy mindkét részben (t. i. a (g) szánon és az excenterrúdon) furt hosszúkás (v) lyukba bevezetett (u) ék által történik. Ily módon az (u) ék behelyezése, ill. ki­húzása által az (f) excenter és a (g) szán között legegyszerűbb módon összeköttetést létesíthetünk, ill. azt megszüntethetjük. A szánnal átellenben fekvő, a szán moz­gásirányára merőleges helyzetű (h) igazító (támasztó) lemez az (i, il . . . i5) csavarorsók segélyével ide-oda mozgatható és pedig,

Next

/
Thumbnails
Contents