36462. lajstromszámú szabadalom • Láncznélküli kerékpár hajtómű

Megjelent 1906. évi augusztus hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 36462. szám. XXíc. OSZTÁLY. Láncnélküli kerékpár hajtómű. KUSTIN ABRAM GYÁROS VARSÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 30-ika. Jelen találmány tárgyát láncznélküli ke­rékpárhajtómű képezi, mely a mellékelt rajzban két példaképem foganatosítási alak­jában van föltüntetve. 1. ábra a hajtómű metszete a 3. ábra 1—1 vonala szerint, a 2. ábra a hajtómű metszete az 1. ábra 2—2 vonala szerint. 3. ábra a hajtóművel ellátott kerékpár. 4. ábra a kerékpár más foganatosítási alakja. A találmány lényege abban áll, hogy a haj tó tengely a hajtandó kerék agyának belsejében van ágyazva és a hajtótengely a hajtott kerék agyával alkalmas kerék­közlőmű segélyével van összekötve. Az 1., 2. és 3. ábrabeli kivitelnél a (8) és (9) pedálforgattyúkat hordó (7) hajtó­tengely a (15) hajtott kerék agyának bel­sejében van ágyazva. A föltüntetett példánál ez úgy történik, hogy az (5 6) villába a (4) hüvely van meg­erősítve, melybe golyós csapágyak segé­lyével van a (7) tengely ágyazva, míg a hajtott kerék (14) agya a (4) hüvely kül­sejére van a (16) golyós csapágyak segé­lyével ágyazva. A (7) tengelyre a (10) fo­gaskerék van erősítve, melynek forgása a (17) csap körül forgó (11 12) fogaskerekek közvetítésével közöltetik a (14) kerékagyra erősített (13) fogaskerékkel. A súrlódás csökkentése czéljából a (10) és (12) fo­gaskerekek görgőkből képezett csapfoga­zással vannak ellátva. A szerkezet a piszok ellen való megvé­dés czéljából a (18) tokba van zárva, mely lehetőleg követi a hajtómű körvonalait. A (10 11 12 13) kerekek átmérőinek vi­szonya a megkívánt áttételnek megfele­lően van megválasztva. A 3. ábrában föltüntetett kerékpárnál a hajtómű a hátsó kereken van elrendezve, azonban az (5 6 19 20 21 22 23 24 és 25) kerékpárváz megfelelő szerkesztésével a mellső kereken is alkalmazható. Mivel a pedáloknak a hátsó vagy mellső kerekeken való alkalmazása a szokásos, a kerekek közötti elrendezéssel szemben ke­vésbbé kényelmes, a 4. ábrában föltünte­tett elrendezést alkalmazhatjuk. Itt a (8 9) forgattyúkon (26) csapok vannak alkalmazva, melyek a (29) csapok körül forgó (28) pedálemelők (27) hasíté­kaiba nyúlnak. A pedálemelők végein van­nak a (30) pedálok elrendezve, melyeknek váltakozó lenyomásával a (8 9) forgattyúk körben hajtatnak.

Next

/
Thumbnails
Contents