36454. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági berendezés a fogyasztási gázvezetékben a nem szándékolt nyomás csökkenés és a táplált gázvezetékben a túlnyomás megakadályozására

Megjelent 1906. évi augusztus hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 36454. szám. II/e. OSZTÁLY. Biztonsági berendezés a fogyasztási gázvezetékben a nem szándékolt nyomáscsök­kenés és a tápláló gázvezetékben a túlnyomás megakadályozására. SCHNORRENBERG PÉTER VÁROSI GÁZFÖLÜGYELŐ BARMENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 21-ike. Jelen találmány tárgyát biztonsági be­rendezés képezi, mely előnnyel alkalmaz­ható városi gázvezetékeknél és caélja meg­akadályozni, hogy a gazométer elvezető, illetve bevezető csöveinek tévedésből való elzárása folytán a csővezeték kiürüljön Vagy hogy a szabályozóban vagy a gazo­méter előtt túlnyomás keletkezzék. Ezen szándékolt czélt jelen berendezés­nél lényegben az által érjük el, hogy a gazométer be- és kivezető csövei közé ik­tatott szabályozót úgy szerkesztjük, hogy annak harangja fölött vagy alatt fogyasz­tásra szánt gáz legyen; ha ezen gáz nyomása csökken, akkor a harang emelkedése vagy sülyedése által a berendezésben egy vagy több kormányzó­szerkezet működésbe hozatik, mely szer­kezetek a harang hirtelen emelkedését, il­letve lesülyedését és azzal a gáz átbocsá­tására való szelep teljes nyitását eszköz­lik, úgy, hogy a gáz a csővezetékbe azon­nal rendes módon áramolhat. A mellékelt rajzban a berendezés a ha­rang fölött lévő térnek a fogyasztási gáz­vezetékkel való kapcsolatával együtt, 1. ábrán elölnézetben, 2. ábrán függélyes metszetben van föl­tüntetve ; 3. és 4. ábrák a kormányművet nagyobb léptékben tüntetik föl; 5. ábra a készüléknek a vezetékben való elrendezését mutatja, (a) a szeleptok, (2) csőtoldat a gazo­méter bevezető csövéhez, (3) csőtoldat a gazométer kivezető csövéhez csatlakozik. A tokban ismert módon van vezetve az (5) ülőkén csúszó, tehermentesített (4) szelep, mely a (6) rúdra van erősítve. A (6) rúd­dal ismert módon függ össze a (7) úszó­harang, mely az (a) tokkal összekötött (1) csőtoldatban van bezárva. Az (1) csőtoldat fölül a (8) födővel van elzárva; a (7) ha­rang vízbe vagy más elzáró folyadékba merül. A harang fölött szabad (9) tér van, mely a fogyasztási, pl. a városi gázveze­tékkel van kapcsolatban; ezen kapcsolat a (10) elzárócsappal ellátott (11) cső útjáii történik, mely valamely helyen a csőveze­tékkel (5. ábra) van összekötve és a (12) szeleptokba torkol, mely ismét a (13a) cső útján az (1) csőtoldat (9) teréhez csatla­kozik. A (12) szeleptokban úgy fölfelé, mint lefelé mozgathatóan van elrendezve a kétülésű (13) szelep, mely a gáz át­áramlását a (9) térhez vagy megengedi, vagy elzárja, a szerint, a mint fölső vagy alsó helyzetét foglalja el.

Next

/
Thumbnails
Contents