36451. lajstromszámú szabadalom • Sajtoló- és vezetőcsiga, különösen agyagrudak számára

Megjelent 1906. évi augusztus hó 22-én. MAGY. ggjs KIR. SZABADALMI mig H IVATAL SZABADALMI LÉTRÁS 36451. szám. XVIT/c. OSZTÁLY. Sajtoló- és vezetó'csiga, különösen agyagrudak számára. STAVÉNICEK RICHÁRD MŰSZAKI HIVATALNOK HOLLESCHAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 november hó 7-ike. A sajtoló- és vezetőcsigákat eddigelé, kü- | lönösen agyagrudak megmunkálásához való | alkalmazásuknál, többnyire a csigatengelyre ' ékelték és a csigaaggyal egy darabban állították eló, úgy, hogy a csigának a kopás folytán szükséges gyakori kicserélése, a körülményesség következtében nehézségek­kel jár. Megkísérelték már öntöttvasból álló csigatestekre aczéllemezeket fölcsavarni és utóbbiakat hasítékokban vezetni, hogy a kopás mértékében utánállíthatók legyenek. Emellett azonban a csigatestet oly vastagra kell készíteni, hogy ez által a vezetőberen­dezés belső terét meg nem engedett módon csökkenti. Ezenkívül az említett lemezek nem edzhetők és üzemközben után nem állíthatók. A csigák egy további ismert ki­képezése abban áll, hogy egy erős agyon füleket képeznek ki és utóbbiakhoz szöge­cselik a tulajdonképeni csigát. Azonban ezen csiga sem alkalmas edzésre és a kicseré­léséhez sok időt igényel. Ezzel szemben a találmány tárgya abban áll, hogy a csigát egymástól különálló, egyes elemek alkotják. Mindegyik elem csavarvonalban meghajlított lemezből áll, melynek fölső ós alsó oldala szektoralakú aczéllemezekkel van burkolva és ezeken kívül a lemez keményített aczélból készült koszorúdarabokat tart, melyek a kopásnak | megfelelően utánállíthatók, úgy, hogy a " csiga összes fölületeinek kopását elkerüljük, másrészt a kopásnak kitett részeket köny­nyen kicserélhetjük. A mellékelt rajzon az 1. ábrán a sajtoló-és vezetőcsigát, téglagyártó gépen alkal­mazva, hosszmetszetben tünteti föl. A 2. ábra egy csigamenet elölnézete és a 3. ábra fölülnézete. A 4. ábra a csigamenet fölül­nézete, fölszerelés nélkül. Az 5—8. ábrák a lemezen alkalmazott részek részletrajzai. A (2) fogaskerék útján a (3) tengelyen ülő (4) szíjkorongról hajtott (1) csigatengely egyes (5, 6, 7, 8, 9) csigaelemeket tart. A (11, 12, 13) kések az egyes (6—9) elemek agya részére ütköző gyanánt szolgál. A csigamenetek tokban forognak, melynek (14) bevezetőrészébe helyezett agyagtömeget az egyes menetek a (15) sajtófej felé és innét a (16) mintába vezetik. Mindegyik csigaelem egy öntött aczélból, vagy aczélból előállított (17) lemezből áll (4. ábra), mely (22) aggyal bír. A lemezen a fölület kopásának megakadályozására (25) szektordarabokat rendezünk el. A (22) agy kerületén, a csiga emelkedésének megfelelő, csavarvonal alakú (24) hornyot (2. és 3. ábra) képezünk ki, melyekbe a (25) szektordara-

Next

/
Thumbnails
Contents