36446. lajstromszámú szabadalom • Készülék a gázvilágítás ideiglenes bekapcsolására

Megjelent 1906. évi augusztus hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 36446. szám. II/d. OSZTÁLY. Készülék a gázvilágítás ideiglenes bekapcsolására. L. ZUCKER & C° CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 8-ika. Jelen találmány tárgya oly készülék, melynek segélyével a lépcsőházakban vagy más helyen alkalmazott gázizzófénylámpák kioltásuk után időnként néhány perezre ismét meggyújthatok, hogy az éjjel haza­térő személyek számára a lépcsőház meg­világíttassék. A találmány lényegét a készü­lék működésbe hozatalára szolgáló sajátos berendezés képezi. Az eddigi készülékeknél valamely elek­tromos telep áramát használták föl oly mó­don, hogy az illető emeleten egy kontak­tust lenyomtak és ezáltal az áramkört zár­ták. Azonban a több elemből álló telep al­kalmazása komplikált voltánál fogva és a szükséges fölügyelet miatt számos hátrány­nyal járt. Ezek a jelen találmánynál telje­sen el vannak kerülve, mivel a kontaktust itt a készüléken magán elrendezett száraz elem létesíti, úgy hogy nincs szükség külön telepre. A találmány tárgyát a mellékelt rajzok tüntetik föl, melyeken az 1. ábra a készülék elülnézete, részben metszete, a 2. ábra pedig a készülék nézete az 1. ábrán látható (A) nyil irányában. A gázvezetékbe egy (a) csődarab van iktatva, mely a (b) lábak segélyével egy j megfelelően kiképezett tokba vagy effélébe van erősítve. A gáz a (c) csövön lép a ké­szülékbe s a (d) csövön hagyja el azt, hogy innen a lépcsőházat megvilágító egyes lám­pákhoz vezettessék. Az (a) csődarab, vala­mint a hozzácsatlakozó (e) kamra belső be­rendezésének föltüntetése czéljából a mellső falnak azon része, mely az (a) cső alsó oldalához erősített s a jelen esetben zárva tartott (f) csődarab fölött foglal helyet, el van távolítva. Ily módon láthatóvá válnak a metszetben föltüntetett (g) ós (h) falak, melyek az (a) csődarab mellső részét teljesen elzárják és a (c) csövön belépő gázáramot csak akkor engedik át az (i) nyíláson, ha az utóbbi szabad, vagyis az (1) szeleptest nem fekszik a (k) szelepfészekre. Az (1) szelep szabadon lóg az (m) rúdon, mely két (n) bádogtárcsa segélyével a rajzon föltüntetett vagy más tetszőleges módon van az (o) membránhoz erősítve. Ez utóbbi az (e) kamra fölső és alsó része között úgy van kifeszítve, hogy a kamrát két, egymástól gázhatlanul elzárt rekeszre osztja. Hogy az (o) membrán túl­ságos behajlása esetén a középen fekvő (n) tárcsák a szelepcsatornát el ne zárhassák, az alsó (n) tárcsára kis (p) lábak vannak erősítve, melyeknél fogva az (1) szeleptest

Next

/
Thumbnails
Contents