36445. lajstromszámú szabadalom • Pneumatikus biztosítás tartányokban elhelyezett tárgyak megsérülése ellen

Megjelent 1906. évi augusztus hó 21-én. MAGY. ^Aj. KIR SZABADALMI mlg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 36445. szám, XVlII/d. OSZTÁLY. Pneumatikus biztosítás tartányokban elhelyezett tárgyak megsérülése ellen. BÁRÓ WALTERSKIRCHEN KÁROLY MAGÁNZÓ GRAZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 16-ika. Jelen találmány tárgya pneumatikus biz­tosítás tartányokban, mint pld. utazó bőrön­dökben, kazettákban és más effélékben elhelyezett, gyakran igen törékeny tárgyak megsérülése ellen. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrájában a találmány egy foga­natosítási alakja két egymásra merőleges metszetben van föltüntetve. Az (a) tartányban légzáró anyagból ké­szült (b) zsák vagy párna van elrendezve. Ezen zsákból az előnyösen lecsavarható (c) csővezeték vagy tömlő nyúlik az (a) tar­tány falának egy nyílásán keresztül. A (c) vezetékben a (d) visszacsapó szelep vagy szellentyű van elrendezve, míg a vezeték szabad vége előnyösen az (e) szájdarabbal van ellátva. A tartány födele előnyösen lágy párná­zattál van ellátva úgy, högy a zsák vagy párna fölfúvása folytán, a mi a tárgyak behelyezése és a tartány lezárása után tör­ténik, a tárgyak a fölfúvott zsák révén a tartány kipárnázott födeléhez vagy falához szoríttatnak, miáltal azok helyzetükben rög­zítve vannak és összehányódásuk meg van akadályozva. SZABADALMI IGÉNY. Pneumatikus biztosítás tartányokba helye­zett tárgyak megsérülése ellen, jelle­mezve az által, hogy a tartányban föl­fúható zsák vagy párna van elrendezve, mely fölfúvása után a tárgyakat a (cél­szerűen kipárnázott) tartány falaihoz szorítja. (1 rajzlap melléklettel.) ^M-LAS HÉ8ZVÉNVTÁR8A8ÁG NYOMOAJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents