36437. lajstromszámú szabadalom • Berendezés különösen brikettkeményítő kemenczéken elrendezett függő csészék elevátorok önműködő megtöltésére és kiürítésére

Megjelent. 1906. évi augusztus Itó 21-én. MAGY ^ KIR SZABADALMI f Kj| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 86437. szám, V/f. OSZTÁLY. Rerendezés különösen brikettkeményítő kemenczékben elrendezett függőcsészés elevátorok önműködő megtöltésére és kiürítésére. SÁCHSICHE BANKGESELLSCHAFT QUELLMALZ & C° CZEG DREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 5-ike. Jelen találmány tárgyát berendezés képezi, melynek segélyével függőcsészés elevátorok, különösen brikettkeményítő kemenczékben elrendezett ily elevátorok, melyek a sajtótól jövő és keményítendő brikettek fölvételére szolgálnak, önműködően megtölthetők és kiüríthetők. A berendezés lényegében két egymásfölött eirendezett szállítóelemből áll, melyek oly módon mozgattatnak, hogy az egyik az elevátort megtölti és a másik elevátort egyidejűleg kiüríti. A találmány értelmében a két szállítóelem egymással ellentétesen oly módon mozgattatik, hogy az egyik keret előremozogva, az anyagot az elevátorba tolja és a másik keret hátra­mozogva az anyagot az elevátorból kihúzza. Mindegyik továbbítóelem egy vezetőpálya fölött fekvő keretből áll, mely a szállítandó anyag könnyebb eltolhatása végett lefelé nyúló karokkal vagy léczekkel van ellátva. Az anyagot egy a szállítókeretekre haránt­irányban futó végnélküli pálya vezetheti be és egy az utóbbi alatt fekvő, reája merő­leges irányú pályán vezetheti el. Az egyik töltőberendezés mellett második töltőberen­dezés alkalmazható, mely az elsővel fölváltva működik. A két töltőberendezést és a be- | vezetőpályát közös hajtás működtetheti. Ezen esetben az első töltőberendezésnek az anyagot a bevezetőpályáról átvevő első karpárja emel­hetően és sülyeszthetően van elrendezve és a hajtásról önműködően fölemeltetik, ha a második töltőberendezés töltendő meg. Ez­után az első töltőberendezés szállítókerete, a fölemelt helyzetben levő karok folytán már nem emel le lemezeket a bevezető­pályáról, úgy, hogy az anyag a második töltőberendezéshez vezettetik, melynek szál­lítókerete az első töltőberendezés megtöl­tésénél részben üresen jár. A mellékelt rajz oly elrendezést mutat, mely két fölváltva működő töltőberendezéssel van ellátva és mely brikettek keményítésére szolgál. Az 1. ábra az összelrendezés fölül­nézete; a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti metszete és a 3. ábra a berendezés hajtásának oldalnézete, míg a 4 —8. ábrák részleteket tüntetnek föl. A brikettek a sajtóból (1) lemezekre ke­rülnek, melyek a végnélküli bevezetőpályát képező (2) lánczok által tartva, szakaszosan mozgattatnak és (3) síneken vezettetnek. A bevezetőpálya mellett a kétrészű bri­kettkeményítőkemencze van fölállítva, mely-

Next

/
Thumbnails
Contents