36412. lajstromszámú szabadalom • Kocsitoló szerkezet

Megjelent 1906. évi augusztus hó 17-én. MAGY. ggg. KIR. SZABADALMI HIV ATAL SZABADALMI LÉTRÁS 36412. szám. V/b OSZTÁLY. Kocsitoló szerkezet. GUSZTÁV GYŐZŐ MÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 24-ike. Az eddig ismeretes kocsitolószerkezetek azon hátránnyal bírnak, hogy csak a sín-, illetve menetirányban használhatók, úgy hogy például, ha két kocsi egymás mögött áll, akkor egyiket előbb kézzel kell eltolni, hogy a tolószerkezetet a másik kocsinál használni lehessen. Az eddigi kocsitoló szerkezeteknek még azon hátrányuk is van, hogy azok löketét nem lehet teljesen kihasználni, mert a ke­rékkoszorút megfogó pofa csak a megnyo­más pillanatában fekszik a kerékkoszorúra, minek következtében a hatás lökésszerű. A pofa, annak következtében, hogy a kerék koszorúját csak egy pontban támadja meg, könnyen lecsuszhatik. Mindezen hátrányok a találmány tárgyát képező kocsitoló szerkezetek által kiküszö­böltetnek. E szerint a kerékkoszorút meg­fogó pofa egy emelő által hozatik műkö­désbe, mely a sín tengelyére keresztirány­ban minden oldalra mozgatható, úgy hogy aj minden pillanatban a sín, illetve menet irányából kiforgatható, miáltal a kereket megfogó pofát a kocsi mellől is működésbe lehet hozni és az eltolandó kocsi mögött lévő kocsit nem kell eltolni, a mivel időt takarítunk meg. A kerék koszorút megfogó pofa kétkarú | emelővé van kiképezve, mely mindkét sza­bad karjávái a koszorút megfogja ; az emelő karjainak szerkezeténél fogva a kerék moz­gását követi és az egész löket alatt a ke­rékkoszorún fekszik, miáltal a kocsi tolása hosszú úton lehetséges. A találmány tárgyát képező kocsitoló szerkezet a mellékelt rajzon példaképeni kiviteli alakjában van föltüntetve, neveze­tesen : az 1. ábra a szerkezet elülnézete, a 2. ábra fölülnézete, a 3. ábra pedig metszet az 1. ábra A—A vonala szerint. Az egykarú (3) emelőn forgathatóan meg­erősített (1) pofa jkétkarú emelőt képez, mely mindkét szabad karjával a (2) kere­ket megfogja. A (3) pofaemelőre (5) egykarú emelő sza­bad vége hat, melyre a (6) csap körül for­gatható (7) emelőrúd van szerelve. Az (1) pofa legalsó állásában kis (8) csap­pal vagy szöggel van határolva. A szerkezetet használatnál a (9) sím-e helyezzük, mely alkalommal a tolóvázban megerősített (10) kések a sínt megfogják. Ha a (7) emelőrudat a nyíl irányában le­felé nyomjuk, akkor a pofa (3) emelője az (5) emelő behatása alatt megemeltetik és az

Next

/
Thumbnails
Contents