36407. lajstromszámú szabadalom • Fémtengelyek közúti járművek számára

Megjelent 1906. évi augusztus lió 13-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 36407. szám. XX/b. OSZTÁLY. Fémtengelyek közúti járművek számára. BUTLER HÖGH MYDDLETON VASHÁMORTULAJDONOS LEEDS/M KIRKSTALL FORGEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 27-ike. Jelen találmány fémtengelyekre vonat­kozik, melyek három főrészből állnak és pedig egy hengerelt vas középrészből, mely tengelygerendát képez, valamint két a kere­keket tartó részből, melyek a középrészre vannak erősítve. A találmány értelmében a tengelyközép­rész két egymásmellett, kis távolságban el­rendezett, hengerelt vasból készült tengely­gerendából áll, melyek szára függélyesen áll, míg peremeik vízszintesen fekszenek. Ezen tengelyközéprészek két végén a kere­keket tartó tengelycsapok vagy tengely­villák vannak megerősítve, melyek a jármű közepe felé terjedő szárnyszerű bordával vannak ellátva; utóbbiak a hengerelt vasak két vége közé nyúlnak és szögecsek vagy csavarok által a vasak szárára vannak erősítve. Ezen elrendezés folytán egyrészt a kö­zéprész peremei nem gyengíttetnek és a középrész végei a kerekeket tartó részek­kel szögecselés által összeköttetnek, más­részt a szárnyalakú borda oly kiképezése folytán, hogy a borda szélesebb, mint a tengelygerenda szármagassága, elérjük, hogy a borda nem csak összekötőtagot képez a részek számára, hanem a tengelyt merevíti is. Ezenkívül a bordák két olda­lán vízszintes merevítőbordák rendezhetők el, melyek a két gerendához fölül és alul hozzáfekszenek. Továbbá a jármű rúgói vagy rúgócsapágyai a szárnyalakú bordákra szögecselhetők, anélkül, hogy a tengely­gerendákat gyöngíteni kellene. Minthogy a tengely középrésze két egymásmellett el­rendezett tartóból áll, melyek a kerekeket tartó részekkel a föntleírt módon vannak összekötve, ennélfogva a két tartó vagy gerenda a középen megfelelő távol rendez­hető el egymástól, ami akkor előnyös, ha közöttük csapok, csapágyak vagy más részek helyezendők el. Ha például a tengelyt for­dulásra használjuk, akkor a fordulást lehe­tővé tevő elemek a gerendák közé erősít­hetők és a hengerelt vasak száraira szöge­cselhetők, ami előnyösebb, mint a pereme­ken való megerősítés. A két tengelyközéprészen megerősített, a kerekeket tartó részek tengelycsapokból állnak, melyekre a járókerekek földugha­tók, vagy pedig tengelyvillák által képez­tetnek. melyekben a fordulókerekek tengely­csapjai forgathatóan vannak ágyazva.

Next

/
Thumbnails
Contents