36397. lajstromszámú szabadalom • Eljárás formaldehydszulfoxylatok előállítására

Megjelent 11!><>6. évi augusztus lió 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 36397. szám. IV/h/l. OSZTÁLY­Eljárás formaldehydsulfoxylátok előállítására. FABBWERKE VOBM. MEISTER LUCIUS & BRÜNING CZÉG M/M HÖCHSTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 21-ike. Mint a formaldehydnek hydrosulfitra való behatásánál, acetonnak vagy aethylmethyl­ketonoknak alkalikus hydrosulfitekre való behatásánál is ketonsulfoxylátok képződnek, melyek kristályosítás áltál elkülöníthetők. Ezen ketonsulfoxylatokat akként is nyerhet­jük, ha bisulfltnak, kénessavnak vagy hydro­sulfitnak acetonra vagy acethylmethylke­tonra való behatási termékeit, ill. ama ve­gyületeket az említett ketonok jelenlétében redukciónak vetjük alá. A ketonsulfoxylá­tok előállításánál pl. következőképpen lehet eljárni: 65 rész acetonnak 1000 rész vízben való oldatába 64 rész kéndioxidot vezetünk be. Ezután kavarás és hatásos hűtés köz­ben 120 rész zinkport adagolunk az oldat­hoz és ha önmagától nem következik be fölmelegedés, a hőmérsékletet 50—60°-ig növeljük. Több órán át tartó melegítés után az acetonzinksulfoxylátnak oldatát kapjuk, melynek szódával való átalakítása útján acetonuatriumsulfoxylat nyerhető. Kitűnt már most, hogy a ketonsulfoxyla­tokat formaldehyddel való keverés által az állandóbb formaldehydsulfoxylatokká lehet átalakítani. A formaldehydnek a ketonsulf­oxylatokra való behatásánál a ketonformal­dehydsulfoxylat képződése közben kiszorít­tatik a vegyületből; ezt arról lehet felis­ismerni, hogy a ketonsulfoxylatnak aequiva­lens mennyiségű formaldehyddel kevert ol­data az indigosulfosavat hidegben nem re­dukálja többé. A formaldehydsulfoxylatoknak a keton­sulfoxylatokból való előállítását a gyakor­latban pl. következőképpen foganatosíthat­juk : 140 rész (100°/o-os) acetonnatriumsulfoxi­latnak 1 1. vízben való oldatát 75 rész (40%-os) formaldehyddel keverünk és a ke­veréket fölkavarjuk. Az átalakulás igen gyorsan megy végbe és a vakuumban esz­közölt bepárologtatás útján a formaldehyd­natriumsulfoxylatot nyerjük, míg az aceton ledestillálódik. Acetonnatriumsulfoxylat helyett ugyanoly módon más sókat, pl. a zinksót alkalmaz­hatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás formaldehydsulfoxylatoknak előállí­tására, jellemezve azáltal, hogy aceton­nak vagy az aethylmethylketonoknak sulfoxylatjait formaldehyddel keverjük. CALLAB .RÉSZVÉNYT (RSABÁC STOMDÍJi BODAPE8TÍK

Next

/
Thumbnails
Contents