36373. lajstromszámú szabadalom • Elektromos ellenállási elem

Vlegjeleiit lí)()6. évi augusztus hó 8-án. MAGY. KÍH SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 36373. szám. Vll/g- OSZTÁLY. Elektromos ellenállási elem. HOSKINS WILLIAM VEGYÉSZ LA GRANGEBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 27-ike. A jelen találmány elektromos ellenállási elemre vonatkozik és abban áll, hogy a chrómcsoport valamelyik vagy egyidejűleg több féme nikkellel vagy kobalttal olyan ötvözetet alkot, mely igen csekély elektro­mos vszető képességgel bír, nehezen oxy­dálódik, ámde szívós és eléggé nyújtható, hogy drótokká vagy szálakká legyen kihúzható elektromos ellenállások előállítása czéljából. A chrómcsoport féméi közé tartoznak tudvalevőleg a chróm, molybden, wolfram és uran. E fémek bármelyike alkalmas a jelzett czélra, ámbár a chróm különböző okok­ból a legelőnyösebb. Az uran ezidőszerint oly ritka és drága fém, hogy ipari czélokra való gyakorlati alkalmazása kizártnak lát­szik. Mivel a chrómcsoport különböző féméi némely olyan közös tulajdonsággal bírnak, melyek azokat a jelen találmány czéljára különösen alkalmassá teszik, e fémek bár­melyike alkalmazható itt, jóllehet pl. nik­kellel vagy kobalttal valamely ötvözet ké­szítésénél a keverési arányt a választott férnek szerint módosítani kell, mimellett természetesen a végtermék szükséges SZÍVÓS sága és nyújthatósága szintén figyelembe veendő. Megjegyzendő, hogy ilyen fajta öt­vözetekből álló elektromos ellenállások elő­állításánál czélszerű, hogy azok a chróm­csoporthoz tartozó fémből 50%-nál keve­sebbet, a nikkelből vagy kobaltból vagy együtt a kettőből 50%-nál többet tartalmaz­zanak. Ipari czélokra s valamennyi gyakorlati körülmény tekintetbe vétele mellett előnyös az ötvözetet 25%-nál kevesebb chrómból és 75%-nál több nikkelből vagy kobaltból ké­szíteni, mimellett világos, hogy e fémek keverési arányának módosítása az ötvözet némely tulajdonságát, pl. szilárdságát, tartós­ságát és ellenálló képességét befolyásolja. Legyen pl. megemlítve, hogy valamely fém­ötvözet, mely 12% chrómból és 85% nickel­ből áll, körülbelül 0-4- ram. átmérőjű dróttá húzható ki, melyuek ellenállása körülbelül 0 07 Ohm. A nikkel és kobalt igen könnyen képez­nek ötvözetet a chrómcsoport fénieivel és rendkívül jól ellenállának az oxydációnak. Vas ellenben rendkívül gyorsan oxydálódik és így a nikkel és kobalt helyett használva a kívánt czélnak nem felelne meg. Igen sok czélra a 75%-nál több nickelből és 25%-nál kevesebb chrómból álló ötvözet a lehető legjobb eredményt szolgáltatja. Ez ötvözet hőfokkofficiense rendkívül kicsiny, míg hő és hideg behatása alatt nem nyil­vánít olyan törekvést, hogy kristályossá le­gyen. oxydáció ellenében még igen nagy

Next

/
Thumbnails
Contents