36372. lajstromszámú szabadalom • Katalizátor és eljárás ennek előállítására

Megjelent li)()6. évi augusztus tió 8-án. MAGY. KIR. SZABADALMI pll| HIVATAL SZABADALMI LÉTRÁS 36B72. szám. IV/h/l OSZTÁLY. Katalizátor és eljárás előállítására. SOCIÉTÉ FRANCAISE D'INCANDESCENCE PAR LE GAZ (SYSTEME AUER) CZÉG PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 2-ika. Jelen találmány tárgyát katalizátor ké­pezi, melynél a katalizáló fémek oly alak­ban juthatnak az egyesítendő gázokkal érintkezésbe, hogy az illető fémek katali­zálóképessége lényegesen növeltetik, a re­akció hőmérséklete pedig mindazonáltal csökkenthető. A találmány tárgyát képező katalizátor különösen világító- vagy fütőgáznak kata­litikus előállítására, pl. szénoxydnak és hydrogénnek methánná való egyesítésére szolgálhat. A találmány lényege abban áll, hogy a katalizáló fémeket alkalmas rostos vagy szálas anyagon elosztva alkalmazzuk és pedig oly módon, hogy ezen szálas anyagot a kataliziáló fémek megfelelő sóival itat­juk, azután pedig e fémsókat fémoxydokká, majd pedig színfémmé redukáljuk. A hor­dozó gyanánt szolgáló rostos anyagnak olyannak kell lennie, hogy a redukálásnál fölszabaduló savak hatásának és úgy a re­dukálás, mint a katalizátor használata alkal­mával föllépő hőmérséleteknek ellentálljon, valamint hogy alkalmas legyen az illető fémsóknak oldat vagy iszap alakjában való fölvételére. A czélnak megfelel pl. az azbeszt, me­lyet nikkel, vas, kobalt vagy rézsókkal im­pregnálhatunk. Az ily katalizátorok pl. alkal­masak CO-nak és H2 -nek methánná vagy CO-nak vízgőz segélyével CO2 és H2 -nél való átalakítására. A találmány tárgyát képező katalizátor a reakcióhőmérséklet lényeges leszállítását en­gedi meg, miáltal oly reakciók is lehetőkké válnak, melyeket eddig nem lehetett töké­letesen létesíteni, épen a szükséges magas hőmérsékletek miatt, melyek esetleges új­bóli bomlást vonhattak volna maguk után vagy más ok miatt nem voltak alkalmaz­hatók. Ezen katalizátor előállítására azbesztet használunk, melyet izzítás által vagy más alkalmas módon fosztunk meg tisztátalan­ságaitól és melyet megfelelő fémsóval (vas, nikkel, kobalt, réz stb.) impregnálunk, a melyet vegyi vagy fizikai úton oxyddá, az­után hydrogénnel, vagy vízgőz jelenlétében vízgázzal színfémmé redukálunk. Ezen műveleteket többször egymásután ismételhetjük, a szerint, a mint gazdagon vagy kevésbé dúsan impregnált azbesztet akarunk előállítani. Ily módon a katalizátor hatóképességét pontosan meghatározhatjuk és a mindenkori czélnak legjobban meg-

Next

/
Thumbnails
Contents