36362. lajstromszámú szabadalom • Hullámbádog lángcső

Megjelent 1906. évi augusztus lió 8-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI WJÍ& HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 86362. szám. V/e/S. OSZTÁLY. Hullámbádog lángcső. MASCHINENBAUANSTALT, EISENGIESSEREI UND DAMPFKESSEL­FABRIK, H. PAUCKSCH ACTIENGESELLSCHAFT CZÉG W/M LANDSBERGBEN. , A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 4-ike. A találmá hullámbádog lángcsőre vo­natkozik, me a tűzhíd mögött ismert lép­csőzetesen alakított közbenső csövet tartal­maz. Az eddig alkalmazott hullámos csö­veknél általánosságban nagy hátránynak tapasztalják, hogy azoknak hátsó részében nagy mennyiségű szálló hamu gyűlt össze, a miáltal ezen fölület a tűzgázok által való kihasználásra teljesen kárba vész és annak üzem alatt való gyakori eltávolítása válik szükségessé. Ezenkívül az eddig használa­tos hullámos csövekből álló kazánok fölös­leges módon megdrágíttatnak, mert a láng­csöveknek a szálló hamu lerakódása által hatástalanná vált részét nagyobb méretek választása által kell pótolni. Ezen hátrányokat jelen találmány szerint azáltal szüntetjük meg, hogy a hullámos cső hátsó része lényegesen kisebb átmérő­vel készíttetik, mint a mellső és a nagy (b) átmérőtől a kis (a) átmérőre való átmenet­képpen lépcsőzetes (c) csődarabok helyez­tetnek be, mely elrendezés által a szűkített hullámos csövekben jelentékeny huzam ke­letkezik, mely a lerakódó hamut önműkö­dően eltávolítja. Ezen jelentékeny előnyökön kívül még azon előnyt érjük el, hogy a tűzgázoknak a szűkebb hullámos csövek szűkített (a) keresztmetszetében való összehúzása által, kapcsolatban azoknak a lépcsőzetes átme­neti részben való keverése által, az el nem égetett gázrészek utólagos elégetését és ebből származó hőmérsékletnövekedést és füstelégetést érünk el, tehát oly értékes sajátságokat, melyek az eddig alkalmazott hullámos, egész hosszukban megközelítően azonos keresztmetszetű csöveknél hiány­zottak. Ezenkívül a víztér és ezzel a melegtar­tály a kazánban nagyobbíttatik. SZABADALMI IGÉNY. Hullámbádog lángcső gőzkazánok számára, az által jellemezve, hogy a lángcsőnek a tűzhíd mögött fekvő része végig kisebb keresztmetszettel bír, mint a tűzhíd előtt fekvő rész, mi mellett a különböző cső­átmérők közötti átmenetet oly közbeikta­tott csőrészek képezik, melyeknek alsó szélei egy vízszintes síkban, fölső szé­leik pedig lépcsősen vannak egymáshoz illesztve. 1 rajzlap melléklettel.) íEtUVÉNi TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUOAPtOfBí»

Next

/
Thumbnails
Contents