36350. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nyomdafesték gyanánt alkalmazható vasoxydul vegyület előállítására

Megjelent 1906. évi augusztus hó 8-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 36350. szám. IX/e. OSZTÁLY. Eljárás nyomdafesték gyanánt alkalmazható vasoxidoxidulvegyület eló'állítására. FIBEMAN PÉTER VEGYÉSZ BRADDOCK HE1GHTSBAN. Pótszabadalom a 35284. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1905 deczember hó 15-ike A 35281. számú szabadalomban egy el­járás van ismertetve száraz kicsapott fekete festőanyag előállítására, mely olyan mág­nes vasoxidoxidulból áll, melyben az oxi­dálnak az oxidhoz való aránya 1 : 2 vagy valamivel kisebb. Az ilyen összetételű festő­anyagok igen tartósak, nyomtatásnál hatá­rozott fekete szint adnak és a fehér papírra való dörzsölésnél sem idéznek elő barna karczot. További vizsgálatok azt bizonyították, hogy hasonló tulajdonságokkal bíró festő­anyagoknak egy másik sorozata is létezik, melyekben a vasoxidulnak a vasoxidhoz való aránya tetemesen nagyobb. Ezen tény teljesen új és tekintettel arra, hogy a vas­oxidul szabad állapotban tudvalevőleg mo­hón oxigént vesz föl és vasoxiddá alakul át, szakemberek által nem volt előrelátható. Ezen megfigyelés egy sorozat ferro-ferri­oxidok fölfedezésére vezetett, melyek nagyon állandóak és a föntemlített fizikai tulajdon­ságokkal, bírnak habár az említett arány ezek­nél 1 : 05 egészen 1: 2 határok között mozog. Ezen festőanyagokat száraz kicsapott fekete submágneses ferro-ferrioxidoknak tekinthet­jük, miután azokban a ferro- és ferrioxíd kö­zötti arány nagyobb, mint a milyen az Fe 0, Fe2 03 képletnek megfelel. A sorozat egy új ipari terméket képez, melyet ezelőtt soha elő nem állítottak és a mely különösen nyomdafesték előállítására alkalmas. A találmány foganatosításánál a legczél­szerübben azon általános terv szerint járunk el, mely a törzsszabada'om leírásában ismer­tetve van, azonban az ott leírt eljárástól egy fontos és lényeges pontban eltérünk, így pl. az előbb ismertetett eljárásnál az ott leírt végtermék előállítására egy vagy két külön foganatosítási mód szerint járunk el, nevezetesen: a) a kicsapott ferrooxidot csak addig oxidáljuk, hogy a rákövetkező levegő hoz­zájárulása mellett való szárításnál el nem hárítható oxidálás folytán a kivánt végter­mék keletkezik. b) vagy pedig a leválasztott ferrooxidot azon pontig oxidáljuk, a melynél a ferro-és ferrioxíd közti arány megfelel az Fe 0, Fe2 03 képlet által megkívánt aránynak és az így oxidált csapadékot levegő elzá­rása mellett szárítjuk. Ellentétben ezen két eljárási módozattal, melyeknek mindegyike olyan terméket ad, melyben végezetül a ferrooxidnak a fém­oxidhoz való arany 1:2 vagy ennél kisebb, a jelen eljárás szerint a vasoxidul oxidálása félbe szakittatik, mielőtt az 1 : 2 arány el-

Next

/
Thumbnails
Contents