36348. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés pormentes makadam előállítására

Megjelent 1906. évi augusztus lió 7-én. MAGY. gfir* KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 86848. szám. VlII/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés pormentes makadám előállítására. AEBERLI HENRIK ÚTFÖLÜGYELŐ ZÜRICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 2Mke. A porképződés megakadályozása czéljából az úgynevezett kátrány-makadámmal vég­zett kísérletek, melyeket különösen Angliá­ban és Amerikában egész útvonalakra kiter­jesztettek, nem feleltek meg teljesen a hozzájuk fűzött várakozásoknak. A kisérle­letek egy részét oly makadámmal végezték, melyet úgy állítottak elő, hogy a kőágyra kavicsréteget fektettek, melyben a kavicsok a közönséges makadámnál használt zúzott kövek nagyságával bírtak s a kavicsok közötti hézagok kitöltése czéljából az egé­szet kátránnyal öntötték le. Ha az ilyen úton nehéz teherkocsik haladtak, akkor az egészen soha meg nem szilárduló makadá­mon az úttest tengelyének irányában hul­lámzó mozgást észleltek. Ennek folytán oly ellenállások léptek föl, melyek az ilyen út­testet, egyéb hátrányoktól eltekintve, a jár­művek számára használhatatlanná tették. Más kísérleteket oly makadámmal végeztek, melynél a kőagyra szórt kavicsot külön szer­kezetek segélyével úgy készítették elő, hogy hő hatása alatt kátránnyal összekeverték, minek következtében minden egyes kavics kátránybevonatot kapott. Ezen kavicsokat a föntebbi előkészítés után azonnal a kő­ágyra szórták és lehengerelték. Mivel azon­ban a makadám hullámzó mozgása itt is észlelhető volt s a makadám nem szilárdult meg teljesen, a hátrányokon úgy akartak segíteni, hogy hengerlés közben közönséges homokot és egészen apró kavicsot szórtak az úttestre. Azonban minél inkább megszűn­tek ezen hátrányok a homok fokozott rá­szórása által, annál korábban föllépett az út használatba vétele után a kellemetlen porképződés, úgy hogy a közönséges maka­dám fölött csak csekély sikert tudtak elérni. Jelen találmány tárgya oly kátrányma­kadám előállítására szolgáló eljárás, mely­nél a porképződés ki van zárva s egyúttal az úttest hullámzó mozgása is annyira meg van akadályozva, hogy stabilitása sem áll a közönséges makadám mögött. Ezen ered­ményt úgy érjük el, hogy a kátránnyal bevont kavicsokat nem használjuk föl mind­járt ezen bevonás után, hanem előbb még egy közbenső kezelésnek vetjük alá, mely­nek következtében a kavicsokhoz tapadó kátrány mennyisége az okvetlenül szüksé­ges mennyiségre csökken s egyidejűleg a fölöslegessé vált kátrány a makadámhoz szükséges homokot szintén átjárja és így immúnissá teszi. A kavicsok előkészítését, vagyis azoknak vékony kátrányréteggel való bevonását leg­czélszerübben közvetlenül a kavicsbányában

Next

/
Thumbnails
Contents