36342. lajstromszámú szabadalom • Központi fűtőberendezés

Megjelent L90Í5. évi augusztus hó 7-én. KIR MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 36342. szám. ll/h OSZTÁLY. Központi fűtőberendezés. RÉVAI OSZKÁR GYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 február hó 17-ike. Az ismeretes központi fűtőkályhák, me­lyekkel több helyiséget közösen fűtenek, rendesen egy köpenyben vagy a falba épült kamrában elhelyezett és vasból készült fűtőtestből állanak, mely a különböző lak­osztályokból szellőzőnyílásokon át e kam­rába vagy köpenybe áramló szobalevegőt a fűtőtest kisugárzása által fölmelegítik. E központi fűtőkályhák sok helyet foglalnak (el s mindazon hátrányokkal bírnak, a me­lyek vaskályháknál általában észlelhetők. Azonkívül a fűtőgázok jó kihasználás nél­kül vonulnak el. A jelen bejelentés tárgyát képező fűtő­berendezés ellenben ily központi fűtéseknél a fűtőgázak jobb kihasználását czélozzák, továbbá, minthogy itt nincs szó vaskályha beépítéséről, ennélfogva ily berendezés cse­kélyebb tér és kisebb költség igénylésével készülhet, és mindazon előnyökkel rendel­kezik, melyek a cserépkályhákról ismere­tesek. A mellékelt rajzon ily berendezés az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán az A B C vonal iránti kereszt­metszetben van föltüntetve, míg a 3. ábra egy másik kiviteli alaknak ke­resztmetszetét tünteti föl. A cserépből épült és (b) középső lég­aknával ellátott (a) fűtőtest és a lakosz­tály falai között két vagy több (c) és (d) légakna van elrendezve, melyekbe a fű­tendő külső lakosztályok levegője az alsó (e) szellőzőnyíláson belép. A (c) és (d) légaknák között (f) füst­szekrények vagy füstaknák vannak elhe­lyezve, melyekbe a fűtőgázak a fűtő­testből belépnek és megfelelő válaszfalak által föl és alá vonulásra kényszerítve, (gi­néi a kéménybe jutnak. Az (e)-nél belépő levegő nemcsak a fűtőtesten, hanem az (f) füstaknán is kétoldalt vonul végig és a fölső (h) szellőzőnyíláson tetemesen föl­melegítve lép ki. A padozat alatt egy (i) csatorna van elrendezve, mely a szabadba vezet és az (e) nyílással közlekedik. Ez a csatorna rendszerint a (j) csapólemezzel van elzárva. Ha azonban e csapólemez át­fordítása által az (e) nyílást elzárjuk, ak­kor az (i) csatornán át bevezetett friss utczai levegő áramlik a légaknákba, de nem juthat közvetlenül a lakosztályokba, hanem előbb a fűtőtesten és a füstaknák falain végigvonulva és fölmelegedve lép ki a (h) nyíláson. Kisebb lakosztályoknál, vagy helyszűke esetében az egyik (dl) légaknát (3. ábra) a falba mélyítve rendezzük el, a mennyiben

Next

/
Thumbnails
Contents