36334. lajstromszámú szabadalom • Czipő

Megjelent 1906. évi augusztus lió 147-én. MAOY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 86384. szám. I/b. OSZTÁLY. Czipő. LANDAUER FÉLIX KERESKEDŐ KARLSRUHEBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 7-ike. A czipő kényelmességének és könnyűsé- | gének fokozására olyan talpbéléseket szok- i tak használni, melyek nem teljesen bőrből állniak s a fölső bőr, keret és talpbélés kö­zötti összeköttetést egy bőrszegély léte­síti. Az eddig használt talpbélések szöve­tének lazasága folytán a talpbélés össze­zsugorodott és csomókat képezett, melyek a járást kényelmetlenné tették. A mellékelt rajzon az 1. ábra a talpbélést a ráerősített, meg­hajlított, nem bőrből készült szegéllyel együtt fölülről nézve, a 2. ábra a szegély keresztmetszetét, a 3. és 4. ábra a talpbélés nézetét és ke­resztmetszetét mutatja, míg az 5. ábra egy kész kivitel metszete. A találmány szerinti czipőnél a talpbé­lésre erősítendő szegély egy (a) szalagból áll, mely összehajlított állapotban (2. ábra) a fölsőbőr, keret és talpbélés egyidejű ösz­szevarrását teszi lehetővé. A (b) talpbélés azonban itt a lépés megkönnyítése és a ru­galmasság fokozása czéljából kipárnázott anyagból, pl. erős vászonból, puha bőrből (bélés- vagy fölső bőrből), vagy pedig szö­vet- és bőrrétegből készül s többszörös ösz­szetüzéssel rendkívül erős, elszakíthatlan egésszé foglaltatik össze. Kipárnázásra va­lamely ismeretes anyag, pl. vatta, parafa, fagyapot, azbeszt, lószőr stb. használható. A nem bőrből álló talpbélésen természete­sen az ismeretes bőrszegély is alkalmaz­ható, úgyszintén a könnyű bőrből készült talpbélés is összevarrható valamely, nem bőrből készült szegéllyel. A mellett maga a szegély is készülhet puha bőrből (fölső bőrből), mely a leírt szegélyhez hasonlóan, összehajtva alkalmazható. A nem bőrből vagy csupán puha bőrből (fölső bőrből) ké­szült szegély helyett előnyösen olyan sze­gélyt is alkalmazhatunk, mely puha bőrből s ez alá helyezett erősítő és merevítő sza­lagból áll. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Czipő, jellemezve az által, hogy a nem bőrből készült talpbélés és a keret ösz­szefoglalására egy nem bőrből álló sze­gély van alkalmazva. 2. Az 1. igénypontban védett czipőnek egy foganatosítása, jellemezve az által, hogy a talpbélés két szövet vagy bőrrétegből áll, melyek közé valamely ismeretes be­tét van helyezve s az egész össze van tűzve oly czélból, hogy a talpbélés szi­lárd legyen, össze ne zsugorodjék és cso­mókat ne képezzen. 3. Az 1. igénypontban védett czipőnek egy

Next

/
Thumbnails
Contents