36333. lajstromszámú szabadalom • Kettős köpenyű deflegmátor

Megjelent 1906. évi augusztus lió 142-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 36333. szám. IV/b. OSZTÁLY. Kettős köpenyű deflegmator. LATAWIEC FERENCZ ÜZEMVEZETŐ SIEBIECZÓWBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 20-ika. Az újabb szerkezetű deflegmátorok mind­nyájan ugyanazon alapelven nyugosznak, nevezetesen azon, hogy a spirituszgőzök a deflegmátor falai mentén úgy vezettetnek tova, hogy a hűtőfölületekkel lehetőleg sok részecskéjük jöjjön érintkezésbe, mivel az alkoholt tisztátalanná tevő, nagyobb faj­súlyú gőzök csakis akkor csöppfolyósítha­tók, vagyis jobban és pontosabban elkülö­níthetők. Ezen alapelv jelen deflegmátornál is fi­gyelembe van véve, a mennyiben a spiri­tuszgőzöknek két hűtőköpeny között hosszú és keskeny utat kell megtenniök, mielőtt a hűtőbe vezettetnének. A mellékelt rajzokon az 1. ábra a deflegmátor oldalnézete, a 2. ábra hosszmetszete, a 3. ábra az 1. ábra A—A vonala szerinti metszete, a 4. ábra pedig oldalnézete a külső kö­peny mellső felének eltávolítása után. A kúpalakú és kupolaszerűén lefödött (a) köpeny egy ugyancsak kúpalakú (b) kö­penyt foglal magában, mely a belső teret határoló (c) és (d) fenekek között van el­rendezve, A két köpeny közötti tér több, a rajzon (11) kamrára van osztva (3. ábra), melyek­nek (i) válaszfalai (4. ábra) vízszintes élük­nél fogva az alsó (d) vagy a fölső (c) fe­nékkel vannak fölváltva összekötve, míg másik végeik a fenéklapoktól bizonyos tá­volságban maradnak. Az első (f) kamra alsó fenekében s az utolsó (h) kamra fölső fenekében a kamra egész keresztmetszetét elfoglaló nyílás van kiképezve. Az (1) csövek minden második kamrát egy (k) tartánnyal kötnek össze s az (1) csövek fölső torkolatát egy-egy (m) süveg zárja el, oly czélból, hogy a csövekbe csakis a folyékonnyá vált flegma, ellenben spirituszgőz ne juthasson. Ha a (k) tar­tány megtelt, akkor a flegma néhány (n) nyíláson kifolyik. A belső (b) köpeny alsó (d) fenekébe (o) cső vezet s a fölső (c) fenékből (p) cső indul ki, mely a külső (a) köpeny kupolád ján áthalad. Ez utóbbi cső torkolata (r) süveggel van elzárva. A külső (a) köpeny kupolája alatt az (s) csavarok segélyével beállítható (t) tölcsér s szorosan az alsó kapcsoló karima mellett egy (v) elvezető csővel ellátott (u) gyűjtő­medencze van elrendezve. A belső karimák tisztításának megköny­nyítése végett a (d) fenékben búvólyuk van alkalmazva s az összes bevezető csö­vek levehetők, a mi azonban a rajzokon

Next

/
Thumbnails
Contents