36294. lajstromszámú szabadalom • Gazdasági bot

Megjelent 1Í)U6. évi július lió 23-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 36294. szám. X/a. OSZTÁLY. Gazdasági bot. KONCSKO ZOLTÁN GAZDATISZT VUKOVÁBON. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 23-ika. Találmányom tárgya egy bot, mely a mezőgazdaságban a legkülönbözőbb czélokra használható és mely a csatolt rajz 1. ábráján oldalnézetben, 2. ábráján fölülnézetben, 3. ábráján pedig keresztmetszetben lát­ható, míg a 4. ábra a bot alsó végének metszete. Mint az a csatolt rajzokon látható, az (a) bot egy fokosszerű markolattal van ellátva, melynek (b) része bokrok és cserjék kivá­gására szolgáló kisebb fejsze, (c) részepe­dig nagyobb évelő gyomok kiirtására szol­gáló kapa gyanánt van kiképezve, míg alsó részének hosszabb (d) vasalása van, melybe a bot egy (>e) megnyújtása csavarható be. Eme megnyújtás az (f) trokár (troisquarts) markolata gyanánt szolgál, mely trokár a használaton kívül a bot alsó részén ki­képezett (g) furatban foglal helyet, míg a megnyújtás alsó végébe egy ugyancsak gyom irtására szolgáló, vésőszerű (b) szer­szám csavarható be. A bot egy hornyában az (i) mérőszalag van elhelyezve, mely tet­szőleges beosztású rézpánt és mely a fo­kosszerű markolat alatt van átvezetve, fölső végén egy, a mérőszalag kihúzását lehetővé tevő (j) nyelvvel, alsó végén pe­dig egy (k) ütközővel van ellátva. A mérő­szalag beosztása olyan, hogy a külső olda­lán a számozás ama számmal kezdődik, mely a (k) ütköző és a (h) szerszám alsó éle között lévő szabványos távolságnak fe­lel meg, a mérőszalag belső oldalán pedig a számozás olyan, hogy mikor a szalagot kihúzzuk és a (k) ütköző a bot fölső vé­gén lévő fokosszerű markolat alsó élébe üt­közik, a számozás a (h) szerszám alsó élé­től számítva, helyes legyen, vagyis hogy úgy az egyik, mint a másik esetben, a bo­tot mérésre használhassuk és a mérőrúd kezdőpontja a (h) szerszám alsó éle legyen. Az ekként kiképezett mérték gazdasági czé­lokra, pl. lovak vagy marhák magasságá­nak mérésére igen alkalmas. SZABADALMI IGÉNY. Gazdasági bot, az által jellemezve, hogy a fokosszerű markolaton egy kis fejsze-és egy kis kapaszerű rész van kiképezve, a bot alsó végének vasalásába pedig egy megnyújtás csavarható be, mely egy­részt a bot egy fúratában helyet fog­laló trokár markolatát képezi, másrészt pedig egy kiváltható vésőszerű gyomirtó szerszám szerelésére szolgál, míg a bot egy megfelelő vezetékében egy mérőpál­cza vagy fémből készült mérőszalag van

Next

/
Thumbnails
Contents