36260. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bőrnek tartóssá és vízmentessé tételére

Megjelent 1 !><)«. évi jiilins üó 27-én. VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 86260. szám. XI/a. OSZTÁLY. Eljárás bőrnek tartóssá és vízmentessé tételére. SPERBER BERNÁT KERESKEDŐ WIENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 11-ike. Jelen találmány tárgya eljárásra vonat­kozik bőrnek kaucsukoldat alkalmazása mel­lett való tartóssá és vízmentessé tételére. Az ismert ilyfajtájú eljárásoknál a kaucsu­kot illó oldószerekben, czélszerüen benzin­ben föloldják és a bőrt ezen kaucsukoldat­tal, melyhez esetleg még zsírt adnak, keze­lik. Ilyfajtájú kaucsukoldatok alkalmazásánál a czélt, azaz a tartóssá és vízmentessé tételt csak tökéletlenül érik el és pedig különösen azért, mert az oldószer elpárolgásánal a kaucsuk egy része ismét a bőrfölületre vi­tetik. Ezen és esetleg más ismeretlen okok folytán oly terméket kapunk, mely arány­iag nagy törékenység hátrányával bír. Jelen találmány ezen hátránynak az ál­tal való kiküszöbölését czélozza, hogy a kaucsuk oldószere gyanánt nem az ismert illó oldószerek egyikét használjuk, mely el­párolgásánál a kaucsuk egy részét a bőr lyu­ka csaiból ismét a fölületre viszi, hanem hogy a kaucsuk részére oldószer gyanánt száradó olajat, különösen lenolajat és terpentinolajat is használunk. A kaucsuknak ily oldószere alkalmazásánál egyidejűleg azon előnyt is kapjuk, hogy a lyukacsok tökéletesebben töl­tetnek ki, minthogy az oldószer maga a lyukacsokban visszamarad és a lyukacsokat oxydálás folytán való megkeményedéaénél sokkal nagyobb mértékben tölti ki, mint oly kaucsukoldatok, melyek illó oldószerrel állíttatnak elő. Természetesen nem szükséges, hogy a kaucsuk oldószere kizárólag száradó olajok­ból álljon. Sőt inkább megengedhető, hogy száradó olajok mellett még illó oldószerek is alkalmaztassanak, melyek igen korlátolt mértékben való alkalmazás esetén kevésbbé képesek azon föntemlített hátrányt létre­hozni, mely kizárólag illó kaucsukoldószer használatából ered. Illó oldószereknek szá­radó olajokkal való együttes alkalmazása gyakorlatilag azon okból ajánlatos, mert a száradó olajok egyedül oly oldatokat szok­tak adni, melyek a bőr eredményes telíté­sére kissé sűrűn folynak, habár ezen hát­rány a folyadék melegítése által kis mér­tékre csökkenthető. Igen jó eredmények érhetők el a követ­kező oldattal: 35 rész kaucsuk, 25 rész lenolaj, 20 rész terpentinolaj, 10 rész benzin és 10 rész halolaj. A leírt eljárás különösen talpbőr kezelé­sére szolgál, mi mellett a kezelés czél­szerüen oly módon történik, hogy a bőrt a leírt oldattal fokozott hőmérséklet mel­lett telítjük. MAGY. SZABADALMI

Next

/
Thumbnails
Contents