36254. lajstromszámú szabadalom • Lánczfonalellenőrző készülék Jaquard-székekhez

Megjelent 1906. évi jnlius lió 27-én. MAGY. g&w KIR. SZABADALMI lllllt H I VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 86254. szám. XIV/t>. OSZTÁLY. Lánczfonal-ellenőrző-készülék Jacquard-székekhez. PICK FRIGYES GYÁROS WIENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 juliua hó 26-ika. Nyüstös gépekhez való ellenőrző készű­ékek, melyek oly módon működnek, hogy i fölső és alsó nyüstléczen vezetett emelő isinór az alsó szádban a normális feszült­ségű lánczfonalak által fölemeltetik s a ánczfonal elszakadása esetén mélyebb hely­zetbe jut, és ennek folytán a gépet megál­ltja, már általánosan ismeretesek. Ezen berendezésnek Jacquard-székekre r&\6 átvitele esetén az emelő zsinórt he­yettesítő Jacquard-zsinórnak a lánczfonál 'ölött fekvő része az alsó szádnak megfe­elő helyzetben lazán lógna lefelé, úgy, logy a Jacquard-zsinórra erősített súlynak jgész hatását a lánczfonál feszültségének tellene fölvennie, a mi, eltekintve a láncz­ionál nagyobb mértékű veszélyeztetésétől, tzon következménnyel is járna, hogy a ánczfonalak az alsó szádban különböző ma­gasságokban állnának be, mely körülmény i föntemlített elven nyugvó lánczfonal-el­enőrző készülék működését teljesen lehe­tetlenné tenné. Hogy ezen hátrány kiküszöbölhető s a ánczfonál a föntebb jelzett szerkezeti alap­;lv megtartása mellett részben tehermen­;esíthető, illetve az alsó szádállás pontosan negállapítható legyen, jelen találmány sze­•int a lánczfonalat megfogó Jacquard-zsi­nór két oldalán érintkező léczek rendez­tetnek el oly módon, hogy ezen léczek a lánczfonál alsó szádállását határolják, ill. a lánczfonalak ezen állásban az érintkező léczekre feküsznek. A lánczfonál részben, ámbár nem elegendő módon, akkor is te­hermentesíttetnék, ha a Jacquard-zsinórnak csak egyik oldalán volna érintkező lécz el­rendezve. Jelen találmány továbbá arra is vonatko­zik, hogy a lánczfonál elszakadása esetén lesülyedő súly mily módon létesít áramzá­rást; ez tudniillik jelen találmány értelmé­ben úgy történik, hogy a zsinórokon lévő súlyok az áramforrás sarkaival összekötött rostély pálczái között vezettetnek, sláncz­fonalszakadás, ill. a zsinór megfeszülése esetén az áramforrás másik sarkával ösz­szekötött lemezre esnek. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrája a talál­mány tárgyának a láncz irányával párhu­zamos két metszetét mutatja azon két hely­zetben, melyet egyfelől normális feszült­ségű lánczfonál esetén, másfelől a láncz­fonál elszakadása alkalmával elfoglal. A 3. ábra a súlyokat vezető rostély fö­lülnézete, a 4. ábra végül egy módosítást mutat. A Jacquard-szék állványának átellenes ré-

Next

/
Thumbnails
Contents