36246. lajstromszámú szabadalom • Villanyozó automata

Megjelent l!)OC>. évi julius hó 24-én. MAG Y. SZABADALMI KJR. HIVATAL. SZABADALMI LEI RAS 36246. szám. Vll/b. OSZTÁLY. Villanyozó automata. FRICKE & W1TTE CZÉG HAMBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 november hó 3-ilca Ismeretesek már oly automaták, melyek­él meghatározott értékű pénzdarab bedo­ásánál az automata bizonyos áramerős­égre bekapcsolta tik. A jelen találmány tárgyát oly automata épezi, melynél különböző értékű pénzda­abok bedobásánál különböző áramerőssé­ek kapcsoltatnak be. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­ező automata példaképen két kiviteli alak­ában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra különböző pénzbedobó nyílások­ai ellátott automata fölülnézete, a 2. ábra metszet az 1. ábra A—A vonala zerint, a 3. ábra metszet az 1. ábra B—B vonala zerint, a 4. ábra más kiképzésű kapcsolóemelővel író automata fölülnézete', az 5. ábra metszet a 4. ábra G—C vonalán t, végül a 6. ábra a kapcsolóemelő keresztmetszete. Az 1—3. ábrán föltüntetett automatánál z (1) primércséve (2) állványon van szi­írdan elrendezve, fölötte pedig a (3) szán­ezetékben ismeretes módon eltolható (4) zekundércséve foglal helyet. Az elemek az 1) csévét tápláló induktorral a jelen elren­dezés értelmében oly módon vannak össze­kötve, hogy a kapcsolat két helyen meg van szakítva. Az (5) vezeték ugyanis a ké­szülék állványán forgathatóan és elszige­telve elrendezett (6) kapcsoló emelőhöz ve­zet. A kapcsoló emelő fölött több (7 8) stb. pénzbedobó csatorna van elhelyezve, me­lyekből (9 10) vezetékek vezetnek az egyes (11) és (12) elemekhez. Az elemek (14) ve­zeték útján a (2) állványra szerelt (13) csúszósínnel vannak összekötve, a (15) csúszó kontaktus pedig (16) vezeték útján az induktorral áll összeköttetésben. Az áramkör egyik megszakítási pontja tehát a (13) csúszósín és a (15) csúszókontaktus között fekszik, a másik pedig a (6) emelő és a (7), ill. (8) pénzbedobó csatornák kö­zött. Ha tehát a (4) szekundércsévét és vele együtt a (15) csúszókontaktust előre­toljuk, a nélkül, hogy pénzt dobnánk a (7), ill. (8) csatornák egyikébe, az áramkör egy helyen megszakítva marad. Ha azonban a csatornák egyikébe pénzt dobunk be, akkor egyrészt a csatornában, másrészt pedig az emelő élére fekvő pénzdarab az egyik meg­szakítást áthidalja, úgy, hogy most a (4) csévének csekély eltolása és a (13) csúszó sín és (15) kontaktus között lévő másik megszakítási helynek ez által bekövetkező

Next

/
Thumbnails
Contents