36243. lajstromszámú szabadalom • Készülék a gőzvíznek és levegőnek elvezetésére gőzfűtésekből és más effélékből

Megjelent l!)OC>. évi julius hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI I,LIKAS 36243. szám. n/b. OSZTÁLY. Készülék a gó'zvíznek és levegőnek elvezetésére gőzfűtőtestekből és máseffélékből. WEBNITSCH HEBMANN MÉRNÖK WANDSBEKBEN. Bejelentésének napja 1905 deczember hó 14-ike Elsőbbsége 1904 április 6-ával kezdődik. Jelen találmány fűtőtestek levegő és víz elvezető készülékére vonatkozik, melynél úszó által befolyásolt szelepet alkalmazunk. A találmány lényeges sajátsága abban áll, hogy úgy az úszó, valamint a szelep sza­badon mozoghatnak és egymással egj rúd révén össze vannak kötve, úgy hogy levegő bevezetésénél a fűtőtestbe az úszó az el­vezető készülék fenekén billenő mozgást végezhet és a szelepet ülőkéjéről leemelheti. A találmány egy foganatosítási alakját a mellékelt rajz 1., 2. és 3. ábrája hosszmetszetben, ha­rántmetszetben és belülnézetben mutatja; a 4. ábra részletet mutat. A fűtőtestek gőzvízvezetékébe iktatandó készülék a (B) födéllel és (C) közfallal el­látott (A) tokból áll. A bekapcsolás a csavar­mentes (D) és (F) csőtoldatok segélyével történik. A bevezetés a (D) csőtoldaton megy végbe, míg az elvezetésre az (F) csőtoldat szolgál. Az üreges test közfalában a (G) szelepülőke van elrendezve, á melyen a (K) fémgolyó nyugszik. A (K) golyó a (J) rúd réyén a (H) úszóval mereven össze van kötve. A (K) golyó kúpalakúan ki van esz­tergályozva. Az előbb említett három test, u. m. az úszó, az összekötőrúd és a kúpalakúan ki­esztergályozott golyó azon tengelyre vonat­koztatva, mely az*úszó középpontját a golyó középpontjával és a kúpalakú kiesztergályo­zás csúcsával összeköti és a mely egyúttal az összekötő rúd középtengelye, teljesen szimetrikus testet (forgási testet) alkot. Ezen test szabadon nyugszik az (A) üregben oly képpen, hogy a (K) golyó a (G) ülőkén és a (H) úszótest a (C) közfalon fekszik. Ezen helyzetben a (K) gplyó gömbfölülete a (G) szelepülőke nyílását teljesen elzárja. A (C) közfalban továbbá a fölfelé nyúló (L) cső van elrendezve, mely az (A) tok alsó rekeszét annak fölső rekeszével köti össze. Ezen összeköttetés vagy állandó lehet, vagy pedig, a mint a 4. ábrából látható, kívülről pld. az (M) csavar segélyével szabályozható, illetve megszűntethető. A készülék működési módia a fűtőtest megindításnál a következő: A fűtőtestben tartalmazottt levegő az (L) csövön át e gőzvízvezetékbe távozik. Mihelyt a (D) csőtoldaton át megfelelő mennyiségű gőzvíz jutott az (A) tokba, a (H) úszó föl­emelkedik és a (J) rúd révén a (K) golyót a szelepülőkén elforgatja, mi mellett a go­lyóban kiesztergályozott kúp folytán a sze­lepülőke kiömlési nyílása fölszabadul és a gőzvíz kiömlését lehetővé teszi.

Next

/
Thumbnails
Contents