36239. lajstromszámú szabadalom • Olajjal hűtött földrekapcsoló eljárás

Megjelent l!)OC>. évi julius hó 24-én. MAGY. KIR. SZABADALMI IfiSffi HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 362B9. szám. vil/g. OSZTÁLY. Olajjal hűtött földrekapcsoló ellenállás. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT MÜVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 11-ike. Földrekapcsoló ellenállásoknál, főleg ha azok a feszültség túlságos megnövekedése ellen biztosítóberendezéseknél lelnek alkal­mazást, gyakran alkalmaznak úgynevezett olajellenállásokat, vagyis oly ellenállásokat, melyeknél az ellenállás maga a hő jobb elvezetése czéljából olajba merül. Könnyen érthető okokból igen kívánatos, hogy az ellenállást tartalmaaó edényt lehe­tőleg kicsire méretezzük, bár ha azt akar­juk, hogy az olaj hűtés czéljának megfelel­jen, kellő olajmennyiséget kell alkalmazni és minden egyes ellenállásnál az adott vi­szonyoknak megfelelően kell az olaj meny­nyiségét megválasztani. Többsarkú földrekapcsoló ellenállásoknál) hol több különálló ellenállás van biztonsági kapcsolásban alkalmazva, a következőkben leírt módon lényeges olajmennyiséget lehet megtakarítani. A csatolt rajz 1. ábráján összehasonlítás kedvéért egy ily meglevő földrekapcgoló ellenállás van sematikusan kétvezető egyen­vagy váltakozóáramú hálózat esetére ábrá­zolva, hol (1 1) a hálózat két vezetékét ábrázolja, melyek közé ismert módon két egy-egy (a) olajtartályba merülő (r) ellen­állás van bekapcsolva, az ellenállásokat összekötő vezeték egy pontja pedig földre van kapcsolva. Normális üzemviszonyok kö­zött tehát a két ellenállás lánczolatosan van kapcsolva és ha (e) az üzemfeszültség a két (1 1) vezeték között, a két ellenállás összes áramfogyasztása a = ^ ^ . Ha az egyik vagy másik vezeték földzár­latot kap, csak az illető vezetékhez tartozó ellenállás kapcsolódik földre, a másik ellen­állás terhelése pedig maximálissá válik; e3 a rnax. = . r Ennek a legnagyobb áramfogyasztásnak megfelelően kell tehát mindegyik ellenállás­nál a használt olajmennyiséget megszabni, e2 úgy hogy az összes olajmennyiség a 2— áramfogyasztásnak felel meg. Ha azonban a két ellenállást közös olaj­tartályban helyezzük el, nyilvánvalólag csak félannyi kell, minthogy a föntebb mondot­tak szerint mindig csak egy ellenállás lehet maximálisan terhelve (1. a 2. ábrán). Többvezetékes hálózatoknál ugyanily mó­don, tehát közös olajtartály használatával tetemes olajmennyiséget lehet megtakarí-

Next

/
Thumbnails
Contents