36195. lajstromszámú szabadalom • Javítás taxametereken

Megjelent 1906. évi julius hó 23-á 11. MAGY. ^^ KIR. SZABADALMI WH& HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 36195. szám. VII/o. OSZTÁLY. Javítás taxaméteren. MASCART KÁROLY MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 12-ike. Jelen találmány tárgya javítások kocsi­taxaméterek szerkezetén. E javítások a díjszabást változtató beren­dezésre, a díjpótlékot jelző szerkezetre, valamint ama különféle berendezésekre vo­natkoznak, melyek segélyével a készülék jelzéseit úgy a kocsis, valamint az utas a kocsi különböző részeiről leolvashatja, A mellékelt rajzon az 1. ábra a díjszabást változtató szerke­zetet ; 2. ábra a díjpótlékot jelző szerkezetet; 3. ábra a készülék hajtószerkezetét tűn­teti föl, mely hajlékony tengelyről mozgat­tatik; 4. ábra a kifejtett dob, mely a díjpótlék­árjegyzéket tartalmazza. A díjszabást változtató szerkezet arra szolgál, hogy a kocsi végzett útjához mér­ten változó díjszabást jelezzen. A taxaméter pl. 10 fillért jelezhessen 100 méterre, vagy 350 méterre, avagy 250 méterre s így tovább. Ha a készüléket pl. háromféle díjszabásra akarjuk berendezni, akkor az (1) tengelyre, mely a taxaméter számláló szerkezetnek jelzőlapján mozgó mutatókat tetszőleges módon hajtja, három (2 3 4) kilincs kerekén vannak ékelve, a melyek különböző fog­számmal, de azonos osztással bírnak. Ezen kilincskereket az (5 6 7) kilincsnek segé­lyével működtetjük és (8 9 19) kilincsek által akadályozzuk meg őket ellenkező irányú mozgásukban. E kilincsek a meg­felelő kilincskerekekhez spirálrúgók által szoríttatnak. Az (5 6 7) kilincsek a (11) tengely körül vannak elforgathatóan el­rendezve. E tengely a (12) emeltyű végére van erősítve, mely utóbbit tetszőleges szer­kezet segélyével lengethetünk. Ez (5 6 7) kilincsek mellett a (13) ten­gely van elrendezve, a melyre az (5' 6') és (7') bütykök vannak erősítve, a melyek a megfelelő (5 6 7) kilincsekre hatnak. E ten­gelyt a zászló vagy egy külön e czélra szolgáló kézfogantyú segélyével működtet­hetjük, mely utóbbi a taxaméter külsején hozzáférhető módon van elrendezve. A ten­gely működtethetése egyidejűleg lehetségessé teszi azt is, hogy az (5 6 7) kilincsek közül kettő működésen kívül helyeztessék. így csupán a harmadik záró kilincs fog a kilincs­kerékbe kapaszkodni és ennek következté­ben a taxaméter azon díjszabás szerint fog működni, mely az illető kilincskeréknek felel meg. Az 1. ábrában a (6) és (7) kilincsek nem kapcsolódnak a megfelelő kilincs-

Next

/
Thumbnails
Contents