36192. lajstromszámú szabadalom • Segédberendezés üzleti könyvekhez a beírás munkájának megkönnyítésére

Megjelent 190G. évi julius hó 18-áa. KIK MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 36192. szám. IX/a/b. OSZTÁLY­Segédberendezés üzleti könyvekhez a beírás munkájának megkönnyítésére. HECKL KÁMÁN ÉS WAGNER JÓZSEF TAKARÉKPÉNZTÁRI TISZTVISELŐK ANTALFALVÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 29 ike. Találmányunk tárgya egy segédberende­zés üzleti könyvekhez, melynek czélja a könyvelés technikai munkájának megköny­nyítése, a mennyiben lehetővé teszi, hogy a könyv lapjai —bárhol nyissuk is föl azt, — mindig egyenesen és vízszintesen feküd­jenek és hogy a kéz a könyv lapjának leg­alsó részén is biztos, az illető lap síkjába eső támasztékot találjon. Eme berendezés egy foganatosítási alakja a csatolt rajz 1. ábráján axonometrikus képbsn látható, a 2. ábra a berendezés egy részlete, míg a 3. és 4. ábra a berendezést használat köz­ben ábrázolja elölnézetben, illetve axono­metrikus képben. Berendezésünk az 1. ábra szerint három részből áll, a lépcsőzetes, tetszőleges és a használt könyv magasságától függő hosszú­ságú (a) sínből, egy másik, lépcsőzetes és körülbelül az író kézfej hosszával egyező hosszúságú (b) sínből, továbbá egy, a (b) sín hosszával egyenlő szélességű és a föl­nyitott könyv hosszával egyenlő hosszúságú, négyszögkeresztmetszetű (c) hídból áll, mely a két (a) és (b) sín egyes lépcsőfo­kain kiképezett (d) furatokba illő (e) pecz­kekkel van ellátva. Eme három (a b c) rész tetszőleges anyagból, fából, fémből, stb. készülhet. A berendezés használati módja a követ­kező : Az üzleti könyv fölnyitása után az (a) sínt oly módon helyezzük el amaz (f) könyv­tábla alatt, melyre a fölnyitásnál kevesebb lap fekszik, illetőleg ezt a táblát az (a) sín ama lépcsőzetére fektetjük, melyen fe­küdve az (f) könyvtábla és a fölötte lévő lapok a 3. ábra szerint vízszintes síkban helyezkednek el. Ha a lapok fölső részén végezzük a beírást, ezt könnyen tehetjük, mert vízszintes, sima írófelületen dolgozunk és a kézfej mindig biztosan van megtá­masztva. Ha azonban a lapok alsó részén kell dolgozni, hol a kézfej nem fekszik többé a könyvön, az (a) sínt oly módon he­lyezzük el, mint CLZ CL 4. ábrán látható, vagyis, hogy annak a (b) sínnel egyenlő hosszúságú darabja az (f) könyvtábla alsó élén túlérjen, a könyv (g) táblája előtt pe­dig a másik (b) sínt helyezzük el oly mó­don, hogy a (c) hidat az (a) és (b) sínek között a fölnyitott lapok síkjának megfe­lelő magasságban elhelyezhessük, illetve hogy (e) peczkeit a megfelelő lépcsőfoko­kon lévő (d) furatokba dughassuk és így a

Next

/
Thumbnails
Contents