36187. lajstromszámú szabadalom • Tisztító készülék tömlős szűrők számára

Megjelent 1906. évi julius hó 18-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 36187. szám. X/i OSZTÁLY. Tisztítókészülék tömló's szűrők számára. DIENST KÁROLY MÉRNÖK BRÜSSELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 20-ika. A malomiparban szokásos tömlős szűrők — melyek a tisztító gépekből, daratisztító gépekből vagy hasonlókból kifúvott poros levegőt fogadják be — mint ismeretes, bizo­nyos időközökben a tömlőkre tapadó portól meg tiszti tandók, hogy a levegő a tömlő lyukain át eltávozhassák és így a szűrő üzemképes állapotban tartassák. Eddigelé a tömlők alakját, a tömlőkön fölfelé- és le­felé mozgatott keretek által megváltoztat­ták, hogy ily módon a tömlőket a rájuk ta­padó portól megtisztítsák, vagy pedig a tömlők belsejében különlegesen kiképezett gyűrűkeféket mozgattak fölfelé és lefelé, a szintén a tömlők belsejében elrendezett lánczok, kötelek vagy hasonlók segélyével. Az ismert keretekkel nem tisztíthatók meg tökéletesen a tömlőfölületek minden eset­ben, minthogy némely esetben aporrészecs­kék oly erősen tapadnak oda, hogy a töm­lők alakjának a keretek által való megvál­toztatása nem elegendő a porrészecskék le­választására. Másrészt a gyűrűkefék lán­czoknak, köteleknek vagy hasonlóknak a tömlő belsejében való elrendezését teszik szükségessé, miáltal ezen gyűrűkeféknek nagy számú szűk tömlővel bíró szűrőknél való alkalmazása gyakorlatilag lehetetlenné válik. Jelen találmány tárgyát oly tisztítókészű­lék képezi, mely a szűrőtömlők tengelyirá­nyában fölfelé és lefelé mozgatott keret­tel, valamint a tömlők belsejében elrende­zett, a keret által körülvett tisztítótestek­kel bír, mely utóbbiak a keret fölé és alá meg vannak hosszabbítva, úgy, hogy maga a keret tulajdonképen csak a tisztítótestek mozgatására szolgál. Ez által egyrészt a tömlőket hatásosan tisztíthatjuk és más­részt oly tisztítókészűléket létesítünk, mely az összes szűrőtömlőkhöz alkalmazható. A találmány tárgya a mellékelt rajzon példaképen van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán függélyes metszetben és a 3. ábrán vízszintes metszetben. A poros levegő bevezetésére szolgáló fölső (1) szakaszból, a por összegyűjtésére szolgáló alsó (2) szakaszból és a kettő kö­zött elrendezett (3) szűrőtömlőkből álló is­meretes szűrőberendezésnél a (3) tömlő­ket (4) keret veszi körül, mely (5) lánczok és (6) lánczkerekek által a tömlők hossz­irányában ismert módon mozgatható és a tömlőket kissé összenyomja. A (3) tömlők belsejében (7) testek (me­lyek üregesek, áttörtek stb. lehetnek), vannak oly módon elrendezve, hogy véko-

Next

/
Thumbnails
Contents