36176. lajstromszámú szabadalom • Gőztúlhevítő lokomotív és lokomobil kazánokhoz

Megjelent JLÍJ06. évi julius hó Í8-án. KIK MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 36176. szám. V/C. OSZTÁLY. Gőztúlhevítő lokomotív- és lokomobil-kazánokhoz. LANGER HENRIK MÉRNÖK WIENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 november hó 7-ike. Lokomotivoknál már eddig is alkalmaztak a tűzszekrényben beépített túlhevítőket. Jelen találmány egy túlhevítőt alkotó cső- | rendszernek a tűzszekrény azon részében való alkalmazásában áll, melyet nem ér köz­vetlenül a szúróláng, és ennélfogva a túl­hevítőnek lángvédett elhelyezésére alkal­mas. A mellékelt rajzon az 1. ábra egy túlhevítővel fölszerelt kazán­résznek hosszmetszete, a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti keresztmetszet, a 3. ábra a 2. ábra C—D vonala szerinti metszet nagyobb léptékben, a 4. és 5. ábra a túlhevítőnek részletrajzai hosszmetszetben, illetve a 4. ábra E—F vonala szerinti vízszintes metszetben. A tűzszekrény fölső (p) lemezéhez a tü­zelőajtóhoz közel egy, a kazán hosszirá­nyára keresztben fekvő (a) csőrendszer van megerősítve (4. ábra), melyhez a túlhe­vítő (b) és (c) kikapcsoló és szabályozó sze­lepei csatlakoznak. A szúróláng közvetlen behatásának elhá­rítására az (a) túlhevítőt egy alatta elren­dezett chamotte-téglaboltozattal, vagy, mint a rajzon jelezve van, egy tűzálló anyagból való (d) burokkal védjük. A berendezést czélszerűen úgy visszük ke­resztül, hogy a nedves gőzt az (m) gőztér­ből vezetjük egy, a túlhevítő felé lejtő (f) csövön ez utóbbi felé. Az (a) túlhevítőből a gőzt egy második, az (f) csővel párhuzamos helyzetű (g) csö­vön át, egy, a nedvesgőz-tértől elszigetelt (n) térbe és innen ismeretes módon a sza­bályozón keresztül a tolattyúszekrénybe. Ha a túlhevítőt a kazán befütése előtt vízzel megtöltjük, akkor az egyszersmind a gőz­fejlődés siettetésére is szolgálhat. SZABADALMI IGÉNY. Lokomotivkazánok tűzszekrényében elren­dezett túlhevítő, az által jellemezve, hogy a túlhevítőt alkotó (a kazán hossz­irányára keresztben fekvő) csőrendszer, a tűzszekrény tetőlapja alatt van elren­dezve. (1 rajzlap melléklettel.) U1 HFL UÍM/WÍNV TÍMMÁO NVO**OJU* "I:! «FF G 1

Next

/
Thumbnails
Contents