36168. lajstromszámú szabadalom • Újítások czipőkön

Megjelent 19()«. évi .julins hó 16-áu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 86168 szám. I/b. OSZTÁLY. Újítások czipó'kön. ANGYAL KÁLMÁN CZIPÉSZMESTER BUDAPESTEN A szabadalom l ejelentésének napja 1905 szept mber hó 18-ika. A czipők szabásának nagy hátrányát ké­pezte eddigelé az, hogy kapcsos vagy fű­zős czipőt nem lehetett betét nélkül készí­teni, minek az volt a következménye, hogy több bőrt kellett arra fölhasználni, mint a mennyi a tulajdonképeni czipőhöz szüksé­ges lett volna, mert az eldarabolások foly­tán itt is, ott is hulladékok támadtak. To­vábbá igen alkalmatlan volt eddig az, hogy a czipőkön alkalmazott, úgynevezett húzó leggondosabb kezelés mellett is mindig ki­állt a czipőszárból, mi mindenkor alkalmat­lan és czélszerűtlen volt. Jelen találmányomban foglalt újítások e hátrányoknak kiküszöbölését czélozzák. Az egyik újítást az képezi, hogy a czipőt egy darab bőrből szabjuk ki, még pedig úgy, miként ez az 1. ábrán föltüntetett sza­básmintából látható. Ugyanis az egész fölső borításnak megfelelően vágjuk ki a bőrla­pot, a mibe azután annak szimmetriavona­lában rajzolt csillagalakú kivágást ejtünk, ha ez megvan, akkor már csak a czipőszár­nak megfelelő helyes lekanyarításokat vé­gezzük s a bőrt az ábra a—b vonala men­tén fölvágjuk, mire a szabás kész és a továbbiakban még a fűzőkarikákat vagy kapcsokat tartalmazó s a rajzban sraffi­rozottan jelölt bőrléczeket kell még a he­lyesen lekanyarított szélekhez varrni. Az ily módon kiszabott anyagból a további ismeretes munka által olyan czipőt nye­rünk, mely igen kényelmes és tartós, mert a lábfejen az érzékeny helyekre varrás nem esik s a feslésre nincsen ok. A második újítást a czipőfülnek olyan új kiképzése képezi, mely szerint az a czipő hátsó varrása mentén vezetett bőr vagy a czipő más anyagának megfelelő oly léczből áll, mely a sarok mentén húzódik a szál­fölső éle felé és le van varrva, míg a szár vége közelében fülecset képez, mely fülecs alkalmas, hogy abba a czipő fölhúzása al­kalmával ujjunkkal belekapaszkodhassunk. A czipőfülnek ilyen alakja azon nagy előny­nyel bír, hogy a szárból ki nem áll, a nad­rág fekvését nem zavarja s nem alkalmat­lan, minthogy mindig pontosan odafekszik magához a czipőszárhoz. Lehet a fül ezen alakját egészben vagy részben a czipő belsejében is vezetni, vagy a száron alkalmas helyen átbújtatva, rész­ben kívül, részben belül is alkalmazni. Vé­gül lehet ezen fülecset a kéregbőrből egy darabból is szabni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás fűzős vagy kapcsos czipőkön, az által jellemezve, hogy a czipőfölsőrész oly módon van egy darab bőrből vagy más alkalmas anyagból kiszabva, hogy a kap-

Next

/
Thumbnails
Contents