36150. lajstromszámú szabadalom • Villamos úton működtetett porszívó készülék

Megjelent 11)06. évi július hó 16-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 36150. szám. Vlll/k. OSZTÁLY. Villamos úton működtetett porszívó készülék. S. MESTITZ & SOHN CZÉG RAUDNITZBAN. Pótszabadalom a 35302. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1905 október hó 19-ike. A jelen találmány tárgyát a 35302. sz. szabadalomban védett, hordozható porszívó készülék kiviteli alakja képezi, mellyel sző­nyegek, terítők, kárpitok, bútorok stb. tisz­títását végezzük. Ezen háztartási czikk gyanánt szereplő, hordozható készüléket az jellemzi, hogy az alkalmas szerkezetű légszivattyú hajtását a tulajdonképeni porszívó készülékkel szi­lárdan összekötött kis elektromotor végzi, melynek sarkaihoz vezetékdrótok csatlakoz­nak, melyek például az ismeretes dugókon­taktusok egyikével köthetők össze, melyek a villamos világítású helyiségben szokásos kapcsoló dobozzal állanak összeköttetésben. Ez által azt az előnyt érjük el, hogy a porszívó készüléket a tisztítandó helyi­ségbe, illetve a tisztítandó tárgyak köze­lébe hozhatjuk, mire a dugókontaktus be­dugásával az elektromotorba áramot veze­tünk, az ily módon működtetett légszivaty­tyú pedig a szükséges szívólevegőt állítja elő. Habár nem új dolog porszívó készülé­kek légszivattyúját elektromos úton haj­tani, ez azonban eddig csak nagy járműves berendezésekben volt alkalmazásban. Űj azonban ilynemű kézi berendezéseket, me­lyeket egyik szobából a másikba vihetünk, elektromos hajtással ellátni és ez által a fáradságos kézi munkát gépmunkával he­lyettesíteni. Űj továbbá az is, hogy az elek­tromotort nem az eddig szokásos módon, a légszivattyútól elkülönítve rendezzük el, hanem avval egységes, hordozható készü­lékké egyesítjük. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező készülék három példaképem kiviteli alakja van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a készüléket a légszivattyút kö­rülvevő szekrényen kívül fekvő motorral láttatja, a 2. ábrán a mótor a szekrény belsejében a légszivattyú fölött, a 3. ábrán pedig a légszivattyú alatt, a szekrény talapzatában van elhelyezve, a hol is a készülék vezeték és dugókontaktus útján van a kapcsoló dobozhoz kötve. Az 1. ábrában föltüntetett kiviteli alak­nál a hordozható porszívókészűlék (b) ta­lapzatával összekötött (c) erkélyen (a) elek­tromotor foglal helyet. A (d) zsinór a szo­kásos módon az (e) zsinórtárcsához vezet, mely a meggörbített (f) tengelyre van ékelve. Az (f) tengely forgása a (g) lég­szivattyút működteti. A 2. ábrán látható kiviteli alaknál az (a) elektromotor a légszivattyút körülvevő zárt szekrény fölső részében van elrendezve. Az

Next

/
Thumbnails
Contents