36147. lajstromszámú szabadalom • A palaczk ujbóli megtöltését megakadályozó palaczkzár

Megjelent 1906. évi juli ns hó 16-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 36147. szám. XVIII/d. OSZTÁLY­A palaczk újbóli megtöltését megakadályozó palaczkzár. THE UNIVERSAL PATENT BOTTLE COMPANY LIMITED CZÉG NEWCASTLE MELLETTI TIGHE'S HILLBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 november hó 11-ike. Jelen találmány czélját olcsón előállítható és biztosan működő palaczkzár létesítése képezi, mely palaczkzár hivatatlan nyitása azonnal felismerhető. A találmány értelmében a palaczkot egy a palaczknyakba helyezett közönséges pa­rafadugó és az utóbbi fölött elrendezett záró dugó által oly módon zárjuk el, hogy a palaczk tartalmának kiürítése végett a palaczknyakot le kell törni, miáltal a pa­laczk újbóli megtöltését lehetetlenné tesszük. Ezen berendezésnek megfelelően a pa­laczk nyaka belül kevéssel a nyílás alatt, peremmel van ellátva. Ezen perem alatt és előtt a palaczknyak hosszirányban kissé ki­domborodik, mely kidomborodás a parafadu­gót tartja. A palaczknyakba egy üvegből, porczellánból vagy más alkalmas anyagból készült, benyomható, kiugró kampókkal el­látott záró dugót tolhatunk, míg az össze­nyomott kampók a perem alá kerülnek, mi­által a kampók a dugó kihúzását csak a palaczknyak letörése után engedik meg, a letörést egy a palaczk feje és nyaka között elrendezett külső horony megkönnyíti. A találmány tárgyának legczélszerübb ki­viteli alakjai az alábbiakban a mellékelt rajz álapján vannak leírva. Az 1. ábra a találmány értelmében ké­szített zárt palaczk felső részének perspektiv képe és a 2. ábra ezen palaczkrész függélyes met­szete, szintén perspektiv nézetben. A 3. ábra az 1. ábrában jelölt 3—3 síkban vett metszetet mutatja, míg a 4. ábra a palaczknyakról letört fej pers­pektiv képe. Az 5. ábra a dugó perspektiv nézete, míg a 6. ábra az eltört palaczknyakat mutatja, mely a kihúzásra kész parafadugót tartal­mazza. A 7., 9. és 11. ábrák a palaczkzár különböző kiviteli alakjait függélyes metszet­benmutatják. A 8., 10. és 12. ábrák a 7., 9. és 11. ábrá­kon jelölt 8—8, 10—10, 12—12 síkokban vett metszeteket tüntetik fel. A palaczk (14) feje és (15) nyaka belül hengeres. A (14) fej alsó részében a belső oldalon a fej külső alsó szélének magassá­gában (16) gyűrűhorony van elrendezve. A palaczknyaknak ezen horony alatt fekvő belső felülete befelé domború és ezen dom­ború rész a (19) dugó fogvatartására szolgál. A (14) fejben a (20) záró dugó van szorosan elrendezve. Utóbbi porczellánból, kőanyag­ból, fából, üvegből vagy más anyagból ké-

Next

/
Thumbnails
Contents