36134. lajstromszámú szabadalom • Tehermentesített hűtött kifúvatószelep robbanó gépekhez

Megjelent 11)06. évi julius hó 16-án. MAG\. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 86134. szám. V/dS. OSZTÁLY. Tehermentesített, hűtött kifúvatószelep robbanó gépekhez. GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ CZÉG CÖLN-DEUTZBEN. Bejelentésének napja 1905 november hó 17-ike. Elsőbbsége 1904 november 15-ével kezdődik. Találmányom tárgya robbanógépek kifú­vató szelepe, mely tehermentesítve és hűtve van. Ilynemű ismert szelepek tehermentesíté­sére rendszerint egy második szelepfészek vagy •ellendugattyú szolgált, az üreges sze­leptesten pedig hűtővíz folyt át. Találmányunk szerint az üreges, alul és fölül nyitott szeleptestbe a vizet oly tar­tály vezeti be, melynek vízszine a robbanó­térrel érintkezik, az alul és fölül nyitott szeleptest súlya pedig rendkívül csekély, úgy, hogy azt gyakorlatilag tetszőleges mértékben lehet tehermentesíteni. A sze­lep nyitásánál a szelep mozgásában a sze­lepben lévő víz részt nem vesz, minthogy a csőalakú szelep a vízhez viszonyított moz­gást is végezhet. Minthogy a víztartályban lévő víz szinea robbanótérrel érintkezik, a motorban föl­lépő hőmérsékletváltozások közvetlenül hat­nak a vízre, úgy, hogy ennek egy része el­párolog, és a kif úvatott gázokkal együtt el­száll. Hogy már most a víz szine közel ál­landóan ugyanaz legyen, a szelepházba any­nyi vizet kell bevezetni, a mennyi abból elpárolgott. A gyakorlatban azonban ne­hézségekbe ütközik az elpárolgott víz tö­kéletes pótlása, ezért a pótlást akként kell végezni, hogy mindig több vizet vezessünk be, mint a mennyi elpárolog, a fölösleges vizet pedig alkalmas módon el kell vezetni. Az elvezetést sokféle módon végezhetjük, a fölösleges vizet a szeleptestből a rob­banótérbe folyathatjuk át, vagy pedig egy vagy több, a szelepházban kiképezett csö­vön vagy csatornán vezethetjük el, melyet [ időszakosan kapcsolunk a levezető csővel. Az első esetben a fölösleges víz a kifúvató szelep nyitásánál a meleg fáradt gázokkal a kifúvató vezetékbe megy, tehát a gázo­kat és a vezetéket hűti. A robbanótérben föllépő nagy nyomásváltozások miatt czél­szerű, ha a vizet nem folytonos áramban, hanem időszakosan, akkor vezetjük be a szeleptestbe, mikor a nyomás csekély, gya­korlati okokból a legalkalmasabb erre az az időpont, melyben a kifúvató szelep nyi­tása még nem fejeződött be teljesen. Találmányunk tárgya a csatolt rajzon há­rom különböző foganatosítási alakban lát­ható. Az 1. ábrán (a) a szelepház, (b) az alul és fölül nyitott szeleptest, melyet a (c) szeleporsó mozgat. Eme (b) szeleptestnek fölül ülésfölülete van, mely az (a) tokban

Next

/
Thumbnails
Contents