36123. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági zár

Megjelent 1906. évi julhis hó 16-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 36123. szám. VIU/d. OSZTÁLY. Biztonsági zár. PRÁTORIUS HUGÓ ENGELBERT KERESKEDŐ LEIPZIG­REUDNITZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 2-ika. Jelen találmány czélja abban áll, hogy a több rekesztővel ellátott biztonsági zárak­nak tolvajkulccsal, illetőleg kiakasztó kam­póval való fölnyitás ellen nagyobb bizton­ság legyen adható. Ezt az által érjük el, hogy a külön csapokon ismert módon alkal­mazott rekesztőknek oly alakot adunk, hogy a kulcs tüskéjét négy oldalról körülzárják. Ezen rekesztők kiakasztására csak oly kulcs használható, melynek szakála négy oldal felé működik. Minthogy a kulcslyukba több tolvajkul­csot, illetőleg kiakasztó kampót bevezetni és ezeket egyidejűleg négy különböző irányban a rekesztőkhöz nyomni és még a reteszt egy további kampóval hátramoz­gatni igen bajos, ennélfogva a zár nagy biztonságot nyújt. A mellékelt rajz 1. ábrája ezen zár belső nézetét, 2. ábrája hosszmetszetét, 3. ábrája a zár belső nézetét a retesz mozgásának kezdetén, 4. ábrája pedig keresztmetszetét mutatja. A (b bl) rekesztőcsoport (d dl) csapjai ismert mód szerint olykép vannak elren­dezve, hogy az (a) kulcstüskével egy sík­ban feküsznek. Minden egyes rekesztő (k) nyúlvánnyal van ellátva és ezen nyúlványok egymáshoz képest olykép vannak eltolva, hogy az (a) kulcstüske félé néző oldalaik négyszöget képeznek. E szerint az (a) kulcstüskét a (k) nyúl­ványok négy oldalról körülzárják és a kulcs ennek megfelelően négy szakállal bír, me­lyek a zárás alkalmával az összes rekesz­tőket egyidejűleg mozdítják el. Zárás alkalmával a (b bl) rekesztők egy része egymástól eltávolodik, másik része pedig egymáshoz közeledik. Ha az (a) kulcs egy teljes fordulatot végzett, akkor az ösz­szes rekesztők, megfelelő kivágásaikkal, a reteszre erősített (g gl) peczkekre esnek. SZABADALMI IGÉNY. Biztonsági zár a kulcslyuk fölött és alatt elrendezett két rekesztőcsoporttal, jelle­mezve az által, hogy a rekesztők mind­egyik forgáscsapjára két különböző

Next

/
Thumbnails
Contents