36106. lajstromszámú szabadalom • Gyújtóanyag gázöngyújtókhoz

Megjelent 1906. évi jnlius lio lO-éu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 86106. szám. II g OSZTÁLY. Gyújtóanyag gázöngyújtókhoz. L ZUCKER & G° CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 29-ike. A jelen találmány tárgya gyújtomassza, világító vagy hasonló gázoknak kontaktus útján történő gyújtására, mely mindenek­előtt arra van rendeltetve, hogy izzóharis­nyákon alkalmaztassák és így önműködően gyújtó harisnyák állíttassanak elő. E gyújtómassza lényegében véve a pla­tina-csoport féméiből áll, melyekhez a ritka földek fémeinek oxidjai elegyíttetnek. A gyújtás megkönnyítése végett azon­kívül még úgynevezett gyújtóvezetékeket állíthatunk elő arra alkalmas anyagból, mely czélra maguk az előbb említett anya­gok is fölhasználhatók. Az éghető gázok megyújtására rendelt gyújtóanyagok tudvalevőleg lényegileg pla­tina-szivacsból állanak és általában avval a hátránynyal bírnak, hogy bizonyos idő múlva gyújtó képességük csökken, sőt vé­gül egészen is megszűnik. Ez annak a kö­vetkezménye, hogy annál a hőnél, mely az izzótest közelében vagy ebben magában uralkodik s mely 1500° C.-ra is emelked­hetik, a platinaszivacs össze kezd sülni úgy, hogy a szivacs egységes fémmé változik át. Az különben általános tulajdonsága a fé­meknek, hogy ezek olvadópontjuknál jóval alacsonyabb hőmérsékletnél, bizonyos kö­rülmények között már 300—400° C.-kal alacsonyabb hőmérsékletnél is össze kez­denek sülni és olvadni. (L. a «Himmel und Erde» czímű folyóirat 1905. évi június és júliusi füzeteiben az «Einige Vorgange bei ungewöhnlicher Temperatur» czímű czik­ket.) Mivel a platinának olvadási hőmérséklete körülbelül 2000° C.-nál van, a platinaszivacs működésének lassankénti csökkenése nagyon könnyen megérthető. A jelen találmány értelmében az említett hátrányt azáltal küszöböljük ki, hogy a lé­nyegében véve platinaszivacsból álló gyújtó­masszához, mely azonkívül még a platina­csoport más féméit is tartalmazza, a ritka földek valamelyik fémjének a meleget rosz­szul vezető oxydját elegyítjük, hogy ily mó­don a finoman elosztott platinának össze­olvadását megakadályozza. A platinacsoport fémjei közül a platinán kívül legelső sorban a ruthenium, míg a ritka földek fémjei közül a thorium és a vanadium jön tekintetbe. A súlyviszony, melyben a gyújtómasszá­nak egyes alkatrészei egymáshoz állanak, az alkalmazott fémektől, a pótlékoktól, va­lamint az alkalmazás módjától függ, azon­ban bizonyos határokon belül, az összetétel

Next

/
Thumbnails
Contents