36080. lajstromszámú szabadalom • Újítások tolókerekes vetőgépek magvető szerkezetén

Megjelent 19«6. évi július hó 10-én. MA(I Y. SZABADALMI SZABADALiMI LEI RAS 36080. szám. X/a. OSZTÁLY. Újítások tolókerekes vetó'gépek magvezető szerkezetén. SCHIEL TESTVÉREK CZÉG BRASSÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 julius hó 14-ike. A vetőgépeknél a vályúzott tolókerekek segélyével történő magvezetés az eddigi kivitelekben azon hátránnyal bírt, hogy azon lemezek, melyeken a vályúzott kere­kek a vetőmagot előre mozgatták és a vetőtölcsérekbe vezették, a vályúzott ke­rékhez képest nem voltak beállíthatók. Ezen lemezeket rugók nyomták a sima tolókeréknek egy orrára, melynek magas­sága a lemeznek a tolókeréktől való távol­ságát határozta meg. Ezen távolság nem volt megváltoztatható, ámbár a nagyobb­szemű vetőmagvak, pl. a bab- és tengeri­szemek a vályúzott kerék és vezető lemez között nagyobb távolságot kívánnak meg, mint pl. a lóhere- és repczemagvak. A mellékelt rajzon az 1. ábra a javított mag vezető szerkezet oldalnézete, részben metszete, a 2. ábra pedig elölnézete. A (d) vetőszekrény mellett egy (e) ten­gely nyúl végig, mely az egyes (1) mag­házakba van ágyazva. Ezen tengelyre (i) szorítócsavarok segélyével (f) pofák vannak erősítve, melyek viszont a csavarok segélyé­vel reájuk erősített (a) vezető lemezeket tartják. Az (e) tengely egyik vége a (g) állító emelőt hordja, mely a (h) kulisszá­ban elforgatható s a (k) állító csavar se­gélyével tetszőleges helyzetben rögzíthető. A (g) emelő elmozdítása által az (a) leme­zeknek a vályúzott (b) kerekektől való tá­volsága a vetőmag nagyságának megfele­lően szabályozható. Az (a) lemezek lehajlított mellső része a sima tolókeréken alkalmazott (m) körszeg­menshez simul, annyira, hogy köztük alig 1í2 mm. távolság van, minek következtében a magházak elől annyira, a mennyire a sima tolókerék beléjük nyúl, minden helyzetben el vannak zárva. Ha a (g) emelőt legmé­lyebb helyzetébe forgatjuk, akkor az ösz­szes magházak önmaguktól kiürülnek, mert az (a) lemezek mellső része ekkor az (m) szegmensek alá kerül. SZABADALMI IGÉNYEK. Űjítások tolókerekes vetőgépek magvezető szerkezetén, jellemezve az által, hogy 1. az (a) magvezető lemezek az (1) mag­házakba ágyazott és egy (h) kulisszában beállítható (g) emelő segélyével elfor­gatható (e) tengelyre vannak (i) szorító csavarok és (f) pofák segélyével erősítve

Next

/
Thumbnails
Contents