36071. lajstromszámú szabadalom • Nyakkendő patkó

Megjelent 1906. évi jnlins hó 9-én. KIR MAÜY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 36071. szára. 1/i. OSZTÁLY. Nyakkendó'patkó. GÖNCZI GÉZA FŐVÁROSI TANÍTÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 16-ika. Nyakkendőknek a galléron való elcsúszá­sának megakadályozására ez idő szerint tudvalevőleg a nyakkendőre varrott, fém­ből készült patkót használnak. Ez a meg­erősítési mód azonban — mint a tapaszta­lat mutatja — nem nyújt biztonságot az ellen, hogy a patkó az inggombról le ne tolódjék és így nem felel meg teljesen czél­jának. Jelen találmány szerint már most ezen patkókat oly módon rendezzük be, hogy az említett hátrány megszüntessék. Ily patkónak egy szerkezeti megoldását mutatjuk be a mellékelt rajzon, melyben az 1. ábra a patkó metszete a 2. ábra a—b, 2. ábra pedig annak metszete az 1. ábra c—d vonala szerint. A fémlemezből való s megfelelő alakú (1) patkó sík fölületén alkalmazott (2) lyu­kak segélyével varrás útján ismert módon erősíttetik meg a nyakkendőn, míg az ezen síkból kiemelkedő patkóalakú (3) rész belső falfelületén a (4) helyen forrasztás útján vagy más alkalmas módon egy, az 1. áb­rán látható alakkal bíró (5) rúgót akként erősítünk meg, hogy utóbbinak szabad (6—6) végei egymást érintik. Ha tehát egy ily patkót az eddigi eljárás szerint az ing­gombra akarunk föltenni, úgy az (5) rúgó szabad (6) végei az inggomb (7) szára ál­tal szétnyomatnak, de mihelyt a gomb a patkó belsejébe jutott s (6—6) rúgóvégek rugalmasságuknál fogva ismét eredeti hely­zetüket foglalják el, úgy hogy a patkónak kiakasztása, csak bizonyos erőkifejtés mel­lett eszközölhető. SZABADALMI IGÉNY. Nyakkendőpatkó, jellemezve egy, a közép­részével a patkó falához erősített s két egymással érintkező szabad végekkel bíró rugalmas lemez alkalmazása által, mi mellett a szabad végek a patkónak az inggombra való tolása alkalmával szét­nyomatnak, de azután ismét eredeti hely­zetüket foglalják el, oly czélból, hogy a patkónak az inggombról való lecsúszása s így a nyakkendő elmozdulása megaka­dályoztassék. (1 rajzlap melléklettel.) PAULAI RÉSZVÉNY ÍARSAPAO NrOMOÁJA SU0APE8TEN.

Next

/
Thumbnails
Contents