36059. lajstromszámú szabadalom • Tagozott kazán

Megjelent 1906. évi juiius lió 270-én. MAGY. ggjk KIR. SZABADALM11||||| HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 36059. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Tagozott kazán. MERTENS SIEGFRID MÉRNÖK CÖLNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 19-ike. Tagozott kazánok, melyeknél a füstgázok, a vízzel ellenáramlásban a rostélyról és a belső tüzelőaknából egy vagy több fütő­csatornába fölül beáramolnak és ezekből alul a rókatorokba kiáramolnak, már isme­retesek. Az ilyen kazánokban a víz víz­szintes rétegekben egyenletesen száll föl­felé, miért is a gázok és a víz molekulái nem szenvedhetnek egymáshoz képest oly gyakori helyzetváltozást, amint ez azon okból szükséges, hogy a hőátvitelt különö­sen tökéletessé tegyük. Ismeretes továbbá tagozott kazánoknál a kazántagok belsejében nyelvek elrendezése is azon czélból, hogy e nyelvek körül élénk vízkörfolyás idéztessék elő a folyadékhőfo­kok különbözősége folytán, Mivel azonban a kazánoknál a füstgázok áramlása és a vízkorfolyás, egyes kazántagok alkalmazása esetén, ugyanazon irányú, két tag alkal­mazásánál pedig vagy ugyanazon, vagy ellenkező irányú kell hogy legyen, ezért itt sem várható a tüzelőanyag legtökélete­tesebb kihasználódása. Az említett berendezésektől a jelen talál­mány tárgya a viznek a füstgázokkal ellen­áramlásban kényszerítve történő új kör­folyásával különbözik. A mellékelt rajzokon a jelen új kazán három kiviteli alakja van bemutatva és pedig: 1. 2. és 3. ábrán olyan kazánt tüntelnek föl, melynél a füstgázok fönt távoznak el, 5. 6. ábrák olyan kazánt ábrázolnak, mely­nél a füstgázok két füstgázelvezető nyílás­sal bíró füstcsatornákban vonulnak tova és melynek rostélyán kényszerítve víz folyik át, 4. ábra e két kazán alak különleges ki­viteli módja, mimellett, 1. és 5. ábrák függélyes metszetek a 2, 3. illetőleg 6. ábrák A—A vonala mentén, 2. ábra metszet az 1. ábra B—B vonala mentén, végül 3. és 6. ábrák vízszintes metszetek az 1. ábra C—C illetőleg az 5. ábra B—B vonala szerint. Az ábrázolt kazánok függélyesen egymás mellé sorakoztatott és vízzel megtöltött vas kazántagokból állanak. E kazántagok fönt (o) kapcsoló csövek, lent pedig (u) és (ul) kapcsolócsövek közvetítésével egyetlen víz­térré vannak egyesítve és az (f) tüzelési és töltőkamrát alkotják, mely lent (r) vízrostély­lyal bír, továbbá a (z) füstcsöveket, melyek fönt a szabad töltő aknában (1. ábra) vagy lent a rostély fölött, oldalt a (b) nyílások­nál (5. ábra) kezdődnek, U-alakban fölülről

Next

/
Thumbnails
Contents