36053. lajstromszámú szabadalom • Berendezés lendítőtömeggel el nem látott vagy csak kis lendítőtömeggel bíró többhengerű gőzgépek szabályozására

Megjelent 1906. évi juiius lió 251-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LÉTRÁS 36053. szám. V/d/1. OSZTÁLY. Berendezés lendítőtömeggel el nem látott vagy csak kis lendítőtömeggel biró többhengerű gőzgépek szabályozására. KIESSELBACH KELEMEN GÉPGYÁROS DÜSSELDORF/" RATHBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 október hó 13-ika. A lendítő tömeggel el nem látott vagy csak kis lendítő tömeggel bíró többhengerű gőzgépeket újabban általában oly módon készítik, hogy nemcsak a friss gőzt fojtják a magas nyomású hengerbe való belépése előtt, hanem az alacsony nyomású henger gőzbeeresztését is a gépkezelőtől teszik füg­gővé. Mindezen eljárások azonban ama hát­ránnyal bírnak, hogy a gőznek csak az ala­csony nyomású hengerbe való belépése be­folyásoltatik, míg ellenben czélszerű, ha úgy a belépést, mint a kibocsátást is szabályoz­hatjuk. A találmány tárgyát képező berendezés segélyével, — mely lehetővé teszi, hogy az alacsony nyomású hengernél úgy a gőzbe­ömlést, mint a gőzkibocsátást is szabályoz­hatjuk — az eddigi eljárások következő hát­rányait küszöböljük ki: Az alacsony nyomású henger a gép meg­állításánál nem üríttetik ki teljesen. A kondenzátor alacsony hőmérséklete a gép nyugalmi helyzeténél nem terjedhet az alacsony nyomású hengerbe és az ebben visszatartott gőzt nem hútheti le. illetve nem kondenzálhatja. Ennek következtében a következő előnyö­| ket kapjuk: 1. A gép sokkal szabatosabban állítható meg, mint eddigelé. 2. Az újbóli üzembe helyezéshez az ala­csony nyomású henger is nyomással bíró gőzt tartalmaz. 3. A hengerfal hőmérséklete kellő fokon tartatik. Ezen előnyök biztosítására, a vezérmútől az alacsony hengerbe haladó gőzcsatornák­ban, vagy az alacsony nyomású henger fá­radt gőz vezetékének tetszés szerinti helyén a gőzkibocsátás számára é3 a receiver és az alacsony nyomású gőzhengerek között a gőzbeeresztésre (a) illetve (b) elzáró eleme­ket (tolattyúkat, szelepeket, csapokat stb.) rendezünk el, melyeket a gépkezelő működ­tet, akár a gépet megállítani, akár ennek járását szabályozni akarja. Ezen elzáróele­mek külön-külön vagy más szerkezetektől, mint pl. a friss gőz beeresztőszelepétől vagy a kulisszától stb. függően is működtethetők, mimellett a nyitási nagyságok egymáshoz képest különbözők lehetnek. Különleges ese­tekben esetleg csak a gőzkibocsátás látható

Next

/
Thumbnails
Contents